Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welk een heerlijke toestand voor de ziel des armen zondaars! Zijne zonden zag hij vergeven door de verdiensten van zijnen Borg en Hoogepriester, die voor hem in zijne plaats was getreden om door Zijn verzoenend lijden en sterven alle zijne ongerechtigheden in de diepten des oceaans te werpen. Hij heeft het mogen ondervinden wat de oude theologen leerden: „hoe ik van al mijne zonden en ellenden verlost worde"; en is door den H. Geest in den weg van geloof, bekeering en wedergeboorte gekomen. Ja, hij gevoelt het, dat het niet is geschied door zijne eigene deugden of goede hoedanigheden, maar louter door 'sHeeren genade en barmhartigheid. Ook mag hij betuigen, met den apostel Paulus: „door de genade Gods ben ik die ik ben," 1 Cor. 15:10, en, „maar mij is barmhartigheid geschied," 1 Tim. 1: 13. Heeft hij nu bij kwaad of goed gerucht, bij eer of oneer, bij lijden of verblijden, in voor- of tegenspoed, en wat niet al, zich zelf leeren kennen als een geloovig belijder van Christus Jezus, dan mag hij ook op de baan van recht vaardigmaking en heiligmaking gekomen , van heeler harte zich toeëigenen, dat bijeen kind Gods en een tuaar geloovig Christen is.

Immers door de rechtvaardiqmaking — Sixaimfia — heeft God hem aangeduid wat hij in Zijnen Zoon — die aan het kruishout op Golgotha stierf tot vergeving en kwijtschelding zijner misdaden — heeft bewerkstelligd; en door de heiligmaking die eene daad is niet buiten hem om — zooals de rechtvaardigmaking, die in eens geschiedt, — maar

Sluiten