Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel binnen de ziel trapsgewijze werkende door den Heiligen Geest, — ten einde zijn geloof levendiger en krachtvoller te maken, om hoe langs hoe meer alle zondige lusten en begeerlijkheden te vlieden , te mijden en te bestrijden, en hem vatbaar te maken voor den hemel. Beiden kunnen daarom niet van elkander gescheiden worden.

Is het bloed van Christus Jezus de factor als 't ware in de rechtvaardigmaking, — het genadewerk des Heiligen Geestes is de factor in de heiligmaking.

Van daar dat wij van den Apostel Johannes vernemen: „Het bloed van Jezus Christus Zijnen Zoon , reinigt ons van alle zonden." 1 Joh. 1: 7*.

Door deze rechtvaardigmaking verkrijgt de geloovige — door 't geloof als middel — vrede bij God, zooals Paulus ons zegt: „Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus." Rom.* 5:1.

Het is voorzeker eene zalige gedachte te mogen weten, nu de zekerheid er van te hebben, dat er geen verdoemenis meer' voor hem is", als zijnde vrijgemaakt van de straf der zonde en van de wet, tot uitdelging zijner ongerechtigheden, zoodat hij mag uitroepen als een kind van God: Abba Vader!

Oot zijn leven is: niet meer naar het vleesch — in den dienst der zonde — maar naar den Geest, in den geestelijken omgang met God en Christus te wandelen.

Voorts blijft zijn leven aan den dienst des Heeren geheel en al toegewijd; hij leeft met één woord in de heiligmaking; den zondedienst is hij ontvlo-

Sluiten