Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Aan de door de laatste klasse benoemde commissie in zake Baarn.

„ Waarde Broeders,

„Gisteravond is de kerkeraad saam géweest. Zijn vergadering werd Op zijn verzoek bijgewoond door de leeraren Geuchies en van Minnen, benevens door 2 ouderlingen van Bunschoten, die met hun leer aar meegekomen waren. Het aan U gezonden schrijven is door de hospiteerende broeders goedgekeurd. Onder goedkeuring dier broeders is door den kerkeraad besloten, dat, al kwam de commissie, de kerkeraad echter niet met haar zou handelen. Ten duidelijkste is behandeld, dat de kerkeraad hiertoe het recht heeft, daar we niet tot het reglementair hervormd genootschap behooren, maar gereformeerd zijn, en elke gemeente naar gereformeerd kerkrecht autonoom is.

„Uw schrijven zou bijna doen denken aan „„een klassikaal bestuur, doende wat des kerkeraads is."" Heeft wat in den laatsten tijd in het herv. genootschap geschied is, U en ons niet duidelijk geleerd, indien we het nog niet weten mochten,' dat we naar gereformeerd kerkrecht niet over elkander heerschen mogen, zoodat, als de kerkeraad U bescheidenlijk verzoekt, niet te komen, gij met dit verzoek des kerkeraads, die immers niet onder curateele is gesteld, ten volle verantwoord zijt voor de a.s. klasse aangaande het niet-uitvoeren uwer opdracht? En is het niet evenzeer gereformeerd, dat wij alleen slechts aan de klassikale vergadering, die er op ~*t oogenblik niet is, maar zoo God wil op zekeren dag weer gehouden zal worden, ons verantwoorden over ons verzoek aan U?

„Wij raden U: komt dus niet. De-kerkeraad vergadert niet met U. Zonder hem moogt gij U niet inlaten met de leden, die onder zijn opzicht staan. En gij zult toch de bespottelijke figuur niet willen maken van een consulent, die even in het kerkgebouw van den geschorsten predikant verschijnt om te constateeren, dat hij er geweest is. Gij maakt vergeefsche onkosten voor de klasse. Wel zullen we geen politie of wakers bij de consistorie stellen; den sleutel kunt gij krijgen, maar uw komst zal geene andere beteekenis hebben, dan aan de klasse te kunnen verklaren: wij zijn te Baarn geweest. Nu, het zal toch wel even voldoende zijn, als gij verklaart: wij hebben willen gaan, maar zijn door den kerkeraad van Baarn verzocht niet te komen. Te meer als wij U het volgende berichten,, 't geen U duidelijk zal maken, dat de gemeente geenszins in nood en de kerkeraad evenmin zedelijk ongeschikt is voor zijn taak.

„We kunnen U n.1. meedeelen, dat we gisteravond ook een samen-

Sluiten