Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de classis verklaard, maar wel, gelijk de class. not. heeft: „dat de (class.) vergadering wel bemerkt heeft, dat er verschillen tusschen hen (protesteerenden) en hun kerkeraad bestaan, doch daaruit niet heeft verstaan dat de kerkeraad zich heeft schuldig gemaakt." De classis heeft geen rechtsireeksch antwoord gegeven op de vraag der protesteerenden, gelijk de comm. der provincie voor Baarn doet vermoeden. Te zeggen dat, wat de comm. er van schrijft, op hetzelfde neerkomt, als wat er de class. not. van heeft, moge zoo schijnen, doch is niet zoo. Wij voor ons althans zouden die uitlegging der comm. van die class. not., om den wille der waarheid, niet kunnen toelaten. Ook rijmt die uitlegging niet met wat de class. verg. toen overigens betreffende het lezen der kerkeraads-notulen en 't getuigenis van Kwint heeft verklaard, zie hier bl. 2. Waarom dan de class. verg. niet een rechtsireeksch antwoord heeft gegeven, maar een antwoord gelijk zij gegeven heeft? Ook dit zou uit een onderzoek wellicht blijken.

Nu vragen we hier weer, gelet op hetgeen we daar hebben aangewezen, in verband met het andere dat daaraan reeds is voorafgegaan, of het te verwonderen is, dat zulke menschen eens ontstemd geraken en fel worden; en of het goed is hen daarom dan onhandelbarcn en lasteraars te noemen, en menschen die muiterij aanrichten?

En hiermede, Weleerw. en Eerw. Broeders, leggen wij in het midden Uwer Hoog Eerw. Vergadering neer wat ons in deze op het hart lag *), met de oprechte en hartelijke bede, dat de Heere onze God U ook in deze geve naar Zijnen heiligen wil te handelen! Met broederlijke hoogachting en liefde in Christus,

*) Dat de kerkeraad van Baarn op de protesteerenden de censuur heeft toegepast, tot in de afsnijding toe, op advies der prov. comm. voor Baarn (waartegen zelfs één lid dier comm. zich heeft verklaard, omdat het strijdt tegen art. 77 der kerkenorde van Dordt 1619, dat voorschrijft: „met advies der classis"), hetwelk óók wel niet gunstig op hen kan hebben gewerkt; daarover weiden wij niet uit, evenmin als over het snel verloop dier tuchtoefening, als zijnde der Synode genoegzaam békend.

Amersfoort. Nov. 1888.

de kerkeraad der chr. geref. gemeente alhier, j. j. DE VISSER, v. d. m. A. VAN BOTTENBURG, Ouderl. G. VAN DEN BURG, „ G. VEENENDAAL, „ A. BAST, Diaken. W. RUITENBERG, „ E. J. VAN OMMEN,

Sluiten