Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de stoffelijke tabernakel zich begeven, en lichaam en brein ten prooi worden, zoo er geen behoorlijke verpoozing ware in de drukte—zoo er geen rust benevens den sluimer der nachtelijke nren gevonden werd. Sabbatsrust is onmisbaar daarvoor. Die komt als een gezegende en zegenende verpoozing in den afmattenden arbeid eener over-drukke wereld. Die brengt een verlevendigings-stonde aan. Daarop kunnen de krachteu van lichaam en geest zich uitrusten, en zich voor nieuwen arbeid toerusten. Bewijzen zonder tal zijn er, om zelfs den meest ongeloovige te overtuigen, dat lichaam en brein door den Sabbat gezegend worden; en tevens, dat tijdelijke welvaart er door bevorderd wordt—al wordt zulks door Corporatien ook niet geloofd noch behoorlijk ter harte geeomen. Maar als die "geen geweten" hebben, hoe zouden ze zulks dan ook ter harte kunnen nemen?

Voorbeelden kunnen anders genoeg worden aangegeven tot staving onzer bewering.. Die met groote kudden verre reis moesten doen, en Sabbat vierden, kwamen doorgaans eer en beter ter bestemde plaats, dan die zich en de kudden geen Sabbat gunden. Er kan meer en beter werk gedaan worden, wanneer de Sabbat wordt gehouden, dan met veronachtzaming daarvan mogelijk is-.

2. Veel opmerkelijker nog—en meer onschatbaar voor maatschappij, huis en persoon, zijn de zedelijke zegeningen, waarmee de Sabbat beladen is.

Het bloote feit, dat er een Sabbat is, heeft reeds al gunstigen invloed. De waarneming daarvan oefent weerhoudenden en inspireerenden mvloed uit ten goede. Daardoor worden de booze driften aan banden gelegd, en wordt de stroom der ongerechtigheid aanmerkelijk gestuit. Op dien dag komen er door de middelen der genade invloeden in beweging, die nauwelijks te hoog geschat kunnen worden. Die invloeden spreiden over de volgende dagen der week een beveiligenden vleugel uit.

.Zeer gemakkelijk ware het te bewijzen, dat met de verwaarloozing van de middelen der genade ook de private

Sluiten