Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanden der publieke opinie nestelt. Hij vreet de levensspieren van gezonde en besliste overtuiging uit en weg. Die zijn ten doode gedoemd, waar deze kwaal begint en doorwerkt. Alleen drastische middelen of maatregelen kunnen er van redden. Die kanker moet uitgesneden woreen. Tegenover het .geschreenw om meer vrijheid, moet men voor de oude palen waken. Waarlijk, er wordt dezer dagen een geloof openbaar dat, met beroep op christelijke vrijheid, veel kan doen, waarvoor men vroeger zou gehuiverd hebben—waarvoor men moed noch kracht bezat.

Maar dan ook kon het geloof van vroegere dagen doen, wat thans wel, eens wat moeielijk wordt bevonden. Men kon zich toen verlustigen in den dag des Heeren en in den Godsdienst—al stond er ook zelfverloochening mee verbonden. Indien, vermogen immer zwakheid kan worden, dan zal zulks gezegd mogen worden van dat vermogen, hetwelk onder beroep op geloofs-vrijheid, den Sabbat kan en durft schenden. Maar weinig kracht zal men vinden in het Sabbat-schendend geloof, om in den geestelijken strijd de overwinning te verzekeren—weinig, om moedig, tegenover een zonde-lievende wereld, voor het Woord en Heiligdom Gods den kamp aan te binden....

Wanneer men een zoo geriefelijk geloof heeft, dat men het met den Sabbat vrij genoeg kan nemen, om bloot wereldsch genot of gewin te zoeken, zou men dan wel veel kunnen vorderen op dien geheiligden en gezegenden dag in de heiligmaking? Zou men dan wel voorwaarts kunnen treden op den hemel-weg—voorwaarts in de navolging van den Heer—voorwaarts in het zalige rust van de wachtende heerlijkheid? Zou men dan wel veel kunnen doen voor de zake Gods op aarde? Zou de wereld, die anders wel roept om vrijheid, veel achting hebben voor, en veel indruk krijgen van, de pogingen, die dan ook nog al aangewend mochten worden voor het koninkrijk der hemelen?

Wij houden het er voor dat die geloofs-macht, zoogenaamd, die den Sabbat aan zondige geneigdheid kan on-

Sluiten