Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bemoeien met de behoorlijke handhaving der goede wetten ....

Hier en daar worden ze op schouwburg en kroeg toegepast. Maar ook wordt een treurige lust tot losbandigheid openbaar. Men zoekt de wetten te ontduiken, en aan hulp in' dezen ontbreekt het maar zelden. Er bestaat behoefte, om naar den oorsprong dezer natie terug te keeren. De oorspronkelijke Amerikaansche Sabbats-zin behoorde te herleven. De kiemen dezer Republiek werden in het heiligdom, in onafscheidelijk verband met den Sabbat, in den grond gelegd. Daaraan blijve men als burgers trouw. Geen verbastering—geen verachtering, worde geduld. Door stem en invloed behoorde men daarom ook mannen voor de hooge plaatsen te zoeken, die het wel meenen met den Sabbat. Men stelle zijn aangezicht tegen allen, die hier ontrouw zijn. Men toone, dat Sabbats-schending' als zedelijk kwaad beschouwd wordt—als een kanker, die huis, kerk en maatschappij in de levens-deelen aantast..

Er is nog een zaak, die wel bij name genoemd mag worden. Wij bedoelen—Het Zondag Nieuwsblad.

Dat is begonnen, gaat door, en zal denkelijk ook wel verder door gaan. Indien het door blijft gaan, dan zal de christenheid in dezen niet weinig te beschuldigen zijn. De argumenten, die men aanvoert voor dat Zondag blad, behoeven hier niet besproken te worden. Trouwens, wordt dan ook al het werk, daaraan besteed, des Zaterdags gedaan, dat neemt niet weg de treurigste geschiedenis. Dat er dan geen Maandag morgen blad behoorde te zijn, om den drukkers rust te geven, is waar. Maar wij hebben het oog niet op de drukkers alleen—maar op het lezende publiek. ...

Daar komt het Zondag morgen blad in huis. Allereerst wordt dat ter hand gegrepen. Ook waar Bijbel anders niet geheel vergeten wordt, moet die toch voor het nieuws blad de eerste plaats laten varen. In vele huizen ligt het blad den geheelen Rustdag voorhanden. In plaats van behoor-

Sluiten