Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geest bidt, zal Hem ontvangen. Let dan op des Heeren roepstem en denkt aan uw einde, aan de vreugde of de pijn. Weest niet wanhopend en ook niet zorgeloos, maar werkzaam , om goede, levende hoop te hebben voor de eeuwigheid.

Onze tekst herinnert ons, ten tweede, dat er maar één grond is van hoop, die proefhoudend is; hij leidt van alle andere wegen af, en op den eenigen waren.

Er zijn genoeg wegen, die ten verderve leiden, zorgeloosheid, werkeloosheid, ongeloof, en eigengerechtigheid. De laatste is gevaarlijk, omdat men daarbij zich voor grove zonden wacht, en min of meer uitwendig godsdienstig leeft. De Ouderling, den Apostel onderrichtende, spreekt geheel anders; hij spreekt van witte kleederen, van een wasschen en witmaken door het bloed des Lams. Waarljjk, dit is de eenige weg, door welken de zondaar kan komen tot de welgegronde verwachting der zaligheid. De mensch moet zichzelven als zondaar leerön kennen; zonder de rechte kennis van zijn ellende, zal hij nimmer komen tot den Heere, om van Hem die witte kleederen te koopen. Wanneer de mensch, bij Geesteslicht, alle zijne eigene gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed ziet; wanneer hij ontdekt , dat hij niet beter is dan anderen; dat hij met harteloos bidden, kerkgaan, bijbellezen, aalmoezen of wat ook, Gode niet voldoen kan; zoodat men waarlijk een hulpeloos en toch doemwaardig zondaar wordt in eigen oog, dan eerst wordt men verlegen om en begeerig naar die reine kleeding, en men zoekt geheel en al gevonden te worden in Christus, niet hebbende onze eigene rechtvaardigheid, die uit de Wet is, maar de rechtvaardigheid, die uit God is, door het geloof. In dezen weg wordt men afgewasschen en rein, door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam, en men leert met min of meer vertrouwen voor zichzelf, maar toch in oprechtheid en werkzaam, zijne zaligheid bij Christus zoeken, en zijne vrijspraak en recht-

Sluiten