Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nemen wij Gods gansche Woord, met alle beloften daarin vervat, van geheeler harten aan, en vergeten wij niet, dat onze tekst ons dringt om, tot het einde toe, in Christus ons leven te zoeken. Deze is de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Hij zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet. Op Hem en zijn dierbaar bloed komt alles aan. Gerechtvaardigd door zijn bloed zijn wij rein; dit is de wonderbare kracht van dit bloed. Hier reeds moeten wij met deze kleederen bekleed zijn, indien wij in den Hemel als rechtvaardigen geopenbaard zullen worden. Hier moet ons hart gereinigd worden, vóórdat wij in die nieuwe kleederen daar Boven kunnen juichen. Maar in die kleederen kunnen wij ons voor God vertoonen. Dat hebben wij alleen aan onzen grooten Verlosser te danken. Daarom moeten wij het Lam volgen, Hem dagelijks meer leeren kennen en ons geweten, door geloofsoefening, met zijn dierbaar bloed laten besprengen, opdat wij in kinderlijk vertrouwen blijmoedig tot God kunnen opzien. O dierbare Heere Jezus Christus. Hij kwam onder de menschen, Hij deelde in hunne groote verdrukking en Hij werd, als een die door God verdrukt was, geschuwd door ieder, zelfs door zijne vrienden. Maar Hij stond alles door en ging tot zijnen Vader, als zegepralend overwinnaar, met een volmaakte gerechtigheid, om ons den toegang te banen, opdat wij in Hem Gode welbehagelijk zouden zijn. Bij deze waarheid moeten wij blijven, Gods aangezicht bestendig zoeken, in zijn licht wandelen, en de gerechtigheid Gods in Christus prijzen.

Al zijn wij nog niet in den Hemel, de Hemel kan en zal, ook op den dag des Heeren, als wij dezen in den Geest vieren, nederdalen in ons hart. Want de Apostel zegt: Gij zijt gekomen tot den berg Sion en de Stad des levenden Gods, tot het hemelsche Jeruzalem, en tot de vele duizenden der Engelen, tot de algemeene Vergadering en

Sluiten