Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer gelooven, en bijgevolg niet meer zalig worden, en dat dus de wereld zonder het Rijk Gods is; of gij moest daardoor willen bewijzen , dat Jezus Christus een bedrieger is, die Zijne beloften niet vervult.

Nadat wij nu deze stukken behoorlijk nagegaan en verstaan hebben, willen wij over de organisatie in het Rijk Gods verder vervolgen. Nadat de Heiland de Apostelen volmagt gegeven heeft, beveelt Hij hun te 'wachten, en niet eerder hun zendingswerk te beginnen, voor dat zij met kracht uit de hoogte zijn toegerust Waarom toch dit bevel? omdigeen" mensch het regt heeft of ooit hebben zal,, om het Evangelie te verkondigen, zonder den Heiligen Geest te hebben ontvangen, en die ILilige Geest is zeer onderscheiden van die, welke de menschenkinderen tegenwoordig hebben, die zonder Goddelijke ingeving zijn; -want de Heilige Geest van welke Jezus spreekt, zaljn alle waartieid leiden, en hun herinneren, al wat Hij gesprokén heeft, en hun de toekomstige dingen verkondigen zonder noch te noemen, dat Hij hun bekwamen zal om alle talen der aarde te spreken. Ieder prediker des Evangelies heeft dus den Heiligen Geest zeer noodig; ten eerste: om hun in alle waaiheid te leiden, opdat zij weten mogen wat zij leeren zullen; ten tweede: om hunne pedachten te sterken, opdat zij niet vergeten de dingen te leeren dis hun bevolen zijn, en ten derde: moet hij de toekomstige dingen weten, otn zijne toehoorders te waarschuwen voor nakende gevaren. Uit deze dingen zal de aandachtige lezer opmerken, welk een zorg Jezus droeg, dat niemand prediken zou, die niet den Heiligen Geest ontvangen had. Hij zal ook kunnen opmerken boe onderscheiden de Geest der waaiheid, van de geesten is, die thans op aarde zijn, en die de wereld 'met den naam des H. Geestes beroeren. Als de hedendaagsche kerken den 11 Geest bezitten, waarom kunnen zij dan de.waarheid niet verstaan? waarom gaan zij dan zoo verschillende wegen, en hebben zoovele van elkander afwijkende leeren? waarom behoeven zij gansche bibliotheken vol predikingen, traktaatjes, strijdschriften, bewijzen en meeningen, die alle door de wijsheid der menschen geschreven zijn? Teregt klaagt de Heere: „hunne vrecze voor Mij wordt hun door de voorschriften der menschen geleerd." Doch om weder terug te keeren: de Apostelen vertoefden te Jeruzalem, tot- zij die kracht ontvangen hadden, en alstoen begonnen zij het Evangelie te verkondigen.

Hier hebben wij nu de verschillende karakters in het Koningrijk, ontdekt : ten eerste: hebben wij een Koning gevonden, gekroond aan de regterhand Gods, die alle magt in Hemel en op aarde gegeven is; ten tweede: behoorlijk gevolmagtigde beambten, om de regeringsaangelegenheden te besturen; ten derde: het wetboek, of de geboden, na welke de onderdanen zullen geregeerd worden; want dat gebod was alles wat Jezus hun bevolen had te leeren.

En als wij nu gevonden hebben, langs welken weg de menschen, burgers van dat Koningrijk worden, dan hebben wij het Rijk Gods in dio dagen; en wij zullen met alles wat onzen.tijd aanbelangt, en die ook voorgeven de Rijken Gods te zijn, zeer ontevreden zijn, omdat' het niet na hetzelfde voorbeeld georganiseerd is. Geborene onderdanen van dat Rijk waren er niet; want zoowel Joden als Heidenen waren iu zonde en ongeloof, en niemand kon een burger worden, zonder het gebod ter opneming vervult te hebben, en welke geloofde aan den naam des Konings; er was een onveranderlijk voorschrift of plan, na welke zij konden opgenomen

Sluiten