Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- delfde faak. Maar de l^Lt^Z Z tegenwoordxgen tijd zijn van de kerk Gods volgens de Schrift evenzeer verschillend als de ordening van David onderscheiden was van de wijze, waarop de Lieten de Ark Gods moesten dragen. revieren ae

Letten wij er nn op, hoe de mensch zich beroemt in de werken zijner handen. „En zij voerden de Arke Gods

Z ï^rTe^ U" ^ huiS ™ ^b. Uz Wl ,2 en dGn Wa^en- En David en gansch

o L?ir voor1het aangezicht G°ds met*S

zoo met liederen als met luiten en met harpen en me

nïohiï h vq ^tegenstaande hun muziek en luid-

ruigheid was er niets bestendigs en zekers in hun werk Menschehjke instellingen, in de plaats gesteld van de verordeningen des Hoeren, zijn o/houdbal en wTket baar. De runderen struikelden, en toen üza zijne vermetele hand uitstrekte om de Ark vast te houden, werd hij onmiddellijk gedood, (vs. 9, 10.) Dat zijn de gevolZ als

rThten T6rk ?ï °P U** Lht te Vet

richten. Treurigheid, schrik en zelfs de dood treden te

voorschijn, en in plaats van muziek en vroolijSSd £ eder en met fheid en ^ ^ Jktg is

treurt en weent " zegt Jakobus, wanneer men van God is afgeweken. „Uw lachen worde veranderd in treuren en uwe blljdschap in verslagenheid." Wie zal durven tegenZ Zn t k Ver8chlIleilde inric^-gen der menschen, ittte on de to *°?*> M ™* énkelen. Men

lette op de Eoomschen m Italië, Frankrijk en andere

esS' rteTZ°° ^ °P de -rschillende P o!

testantsche kerken met haar open ongeloof, en eindehi vestige men het oog op de kleinere%ereenigingenTan Independenten, Baptisten, Methodisten en andfrepartjen met hunne steeds toenemende afscheidingen en oneeS

nlats' ! T-agen WÖ' °f Wd °0it een instorting

plaats vond als m onze dagen. Voorwaar, de runderef

Sluiten