Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

struikelden, en de geheele menschelijke inrichting is tot groote ontsteltenis van allen, die daaraan deelnemen, aan het wankelen gebracht.

En waardoor is dit alles geschied? Eenvoudig doordien de verschillende partijen en sekten, evenals David en Israël, in plaats van uitsluitend door het Woord en den Geest van God zich te laten leiden, de overleggingen van hunnen eigenen geest gevolgd zijn. En men bedenke wel, dat de in het werk gestelde pogingen om dezen wankelenden toestand van zaken te steunen, het oordeel van God doet komen. Mets kan verbeterd of hersteld worden, wat van het begin tot het einde verkeerd is. Men moet het opgeven of wel hetgeen recht is daarvoor in de plaats stellen; want hoe meer men er aan tracht te verbeteren, des te slechter wordt het. En toch vindt juist dit in de verschillende kerkelijke partijen plaats; vele handen strekken zich uit om het wankelende gebouw staande te houden. Doch wanneer men, evenals als zulks door Uza geschiedde, in plaats van de geheele inrichting als verkeerd optegeven, zulk een onverbeterlijke zaak zoekt te herstellen, dan kan men niet anders dan het oordeel Gods verwachten. En, helaas! een groote menigte zoogenaamde geestelijken zijn zoo verblind en verhard, dat zij niet alleen hunne eigene wankelende stelsels door verkeerde middelen zoeken te steunen, maar zich zelfs niet schamen, om de waarheid en de goddelijke beginselen van die Christenen openlijk aan te vallen en te bestrijden, die zich eenvoudig als geloovigen vergaderen en zonder menschelijke stelsels na te volgen, uitsluitend zich richten naar het voorbeeld en de leer van het Woord Gods. Hoe vele valsche beschuldigingen zijn van hunne zijde tegen zulke Christenen ingebracht! Evenwel, de oprechte kinderen Gods in deze sekten doorzien dit alles, en de Heere God opent meer en meer hunne oogen om de beweegredenen dezer mannen en de ongerijmdheid hunner beschuldigingen op te merken. Toen de ongelukkige Uza zijne ongewijde hand uitstrekte om de ark vast te houden', hield hij het zeker voor een kloeke daad, om

Sluiten