Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn afgoden; maar de Heere heeft de hemelen gemaakt. Majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht; sterkte en vroolijkheid zijn in zijne plaats. Geeft den Heere, gij geslachten der volken! geeft den Heere eere en sterkte." (vers 24—28.) Ja, dan zal de geheele schepping naar het woord des Heeren vrijgemaakt zijn van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. De hemel, de aarde, de zee, het veld en de boomen des wouds zijn bestemd voor Zijn aangezicht te juichen en te jubelen, want Hij komt om de aarde te richten. En er staat geschreven: „Wanneer Uwe gerichten op aarde zijn, zullen hare bewoners gerechtigheid leeren."

Moge de lezer uit deze geschiedenis leeren, hoe verwerpelijk het is een goede zaak op verkeerde wijze uit te voeren, en dat, waar 's Heeren Woord spreekt, al onze overleggingen en menschelijke wijsheid ternedergeworpen moeten worden. (2 Kor. X : 5.) De Heere eischt gehoorzaamheid. Daaraan is groote, onuitsprekelijke, geestelijke zegen verbonden! Terwijl ongehoorzaamheid allerlei ellende voor de ziel tengevolge heeft. Bedenken wij wel, dat alle menschelijke leeringen en instellingen, hoe vroom en eerbiedwaardig ook naar menschelijke schatting, in Gods oog ten eenenmale verwerpelijk zijn, en in den dag van Christus zullen geoordeeld worden. Alleen dan, wanneer wij in waarheid aan den Heere, in gehoorzaamheid aan zijn Woord, onderworpen zijn, en ons in ootmoed biddende stellen onder de genadige leiding des Heiligen Geestes, zijn wij in den rechten weg Gods. Geve de Heere ons genade om dien weg des geloofs te bewandelen, in de heerlijke verwachting van Jezus' spoedige wederkomst!

Sluiten