Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verderfelijke gevolgen te beschrijven, die voor het geestelijk leven en voor de getuigenis van Christus voortvloeien uit het huwelijk van een Christen met een onbekeerd persoon? Niets vind ik beklagenswaardiger dan de toestand van iemand, die , als het te laat is, ontdekt, dat hij zich voor zijn geheele leven verbonden heeft met een persoon, die niet een enkele van zijne gedachten en gevoelens met hem deelen kan. Een der gehuwden wenscht Christus te dienen, de andere haakt naar de dingen der wereld; de een tracht met ernst het vleesch met al zijne lusten en begeerlijkheden te kruisigen; de ander zoekt de bevrediging dier lusten.

Bindt men een schaap en een bok aan elkander, dan zal het schaap naar het voedsel der groene weide verlangen, terwijl de bok daarentegen de braamstruiken opzoekt; en bijgevolg moeten beiden van honger sterven. De bok wil niet op de weide grazen, en het schaap kan niet aan de braamstruiken knagen; en alzoobekomt geen van beide dieren, wat zijne natuur bepaaldelijk eischt, tenzij dan, dat het den bok door zijne meerdere kracht gelukt, het in een ongelijk juk gespannen schaap te dwingen, onder de braamstruiken te vertoeven en daar te versmachten en te sterven.

Ieder zal de beteekenis van dit beeld verstaan; het vertoont ons een, helaas! zeer gewoon verschijnsel. Het gelukt den bok meestal zijn doel te bereiken. De wereldsche metgezel zet bijna bij elke gelegenheid zijn wil door. Men zal bijkans zonder uitzondering zien, dat bij een ongelijk huwelijk de arme Christen de toegevende partij is, 'twelk door de bittere vruchten van een kwaad geweten , van een neergebogen hart, van een bedroefden geest en van een vortsaagd gemoed duidelijk wordt. Voorwaar, een dure prijs voor het voldoen aan een natuurlijke neiging, of voor de bereiking van een armzalig, wereldsch

Sluiten