Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tweeërlei zaad" te bezaaien. Het einde zal schande en verwarring zijn. 1)

Eer wij dit gedeelte onzer beschouwing besluiten, willen wij nog onzen blik vestigen op de beweegredenen, welke de Christenen er gewoonlijk toe brengen zich in een ongelijk huwelijks-juk te begeven. Wij weten heel goed, hoe licht het arme hart zidizelf van de rechtmatigheid van een stap, dien het wenscht te doen, zoekt te overreden, en hoe de duivel deze overtuiging door schijnbare bewijzen zoekt te bevestigen. Reeds onze gedachten met betrekking tot zulk een zaak bewijzen het, hoe onbekwaam wij zijn, met een nuchter gemoed en een geestelijk verlicht geweten, de ernstige gevolgen van zulk een stap te beoordeelen. Als het oog eenvoudig was, of als wij, met andere woorden, slechts met één voorwerp, namelijk met de heerlijkheid en de eer des Heeren, bezig waren, dan zouden wij aan de gedachte, om een ongelijk juk op onzen schouder te nemen, nooit plaats geven, en ons bijgevolg geen moeielijkheid of ongelegenheid in deze zaak bereiden. Een wedlooper, wiens oogen op de kroon gevestigd zijn, kan nooit door de gedachte , een gewicht op zijn schouder te nemen, in verlegenheid worden gebracht. Hoe zon zulk een gedachte in zijn gemoed kunnen opkomen? Werpt een wedlooper niet veelmeer alles weg, wat hem in zijnen loop zou kunnen hinderen ? Immers ja. Welnu, indien het bij

1) Er zijn vele huwelijken, waarin men personen vereenigd vindt, die, hoewel zij niet in een „ongelijk juk" zijn, nochtans zeer slecht bij elkander passen. Hun smaak, hun gemoed, hunne gewoonten en hunne zienswijze zijn geheel verschillend, en wel zóó zeer, dat zij, in plaats van een gewenscht evenwicht te bewaren, waartoe tegenovergestelde karakters bij een wijs gedrag in staat kunnen zijn, een bestendigen strijd onderhouden, den huiselijken kring in verwarring brengen en den naam des Heeren onteeren. Dit alles zou voorkomen worden, als de Christenen meer op God wachtten, en zijne verheerlijking meer dan hunne persoonlijke geneigdheden en belangen tot doel kozen.

Sluiten