Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»dat de bedoeling der Synode is zich te bepalen tot het ingediende gravamen en deputaten niet geroepen zijn een principieel advies te geven over de veel verder strekkende vraag, welke taak de Christelijke overheid heeft op religieus en ethisch gebied, of wat de verhouding moet wezen tusschen Staat en Kerk« (Advies, blz. 3). Wat dit laatste betreft spraken deputaten als hunne meening uit, »dat de tijd nog niet rijp is voor een dergelijke diep ingrijpende, veel omvattende dogmatische beslissing« (Advies, blz. 4).

Dit laatste zijn wjj met deputaten volkomen eens. Het is niet mogelijk daarover thans eene beslissing te nemen, omdat het inzicht in dit gewichtig en moeihjk vraagstuk nog niet klaar genoeg is. Maar is het dan gewenscht en doeltreffend uit Artikel XXXVI de gewraakte woorden eenvoudig uit te lichten ? Die woorden toch staan niet op zichzelven. Zij passen in het kader van het Artikel. Zij hangen onlosmakelijk samen met de Staatsbeschouwing, waaruit het geheele artikel opkwam. Zij zijn er de zuivere consequentie van. En als er zonder meer deze woorden worden uitgelicht, dan is daarmede in geen enkel opzicht de zaak nader tot haar einde gebracht. Zeker, dan staan er wel die woorden niet meer, dan kan wel tot de buitenstaanden gezegd worden: »ziet gij wel, dat wn van den Staat niet meer eischen het uitroeien van afgoderij en valschen godsdienst«, maar wie dan met oordeel des onderscheids het overblijvende leest, die postuleert de geschrapte woorden op grond van hetgeen overbleef. In een artikel der Belijdenis staan de dingen nu eenmaal niet op zichzelven. Eene Belijdenis is geen onsamenhangende reeks uitspraken over geloofskwesties, maar een organisch geheel. Het

Sluiten