Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholicisme nog van dien aard is, dat geen voldoende tijdelijke middelen voorhanden zijn voor de Herders en geëvenredigd aan de behoeften van iedere Kerk; zoo koesteren Wij de bijna zekere hoop, dat de geloovigen, Onze geliefde zonen, welker herhaalde en dringende beden om het herstel van het Bisschoppelijke Kerkbestuur Wij gretig hebben aangenomen, en wier wenschen Wij te wille geweest zijn, niet in gebreke zullen blijven, den Herders, welke Wij over hen zullen aanstellen, door nog mildere vrome gaven en bijdragen behulpzaam te wezen, opdat dezen in staat gesteld worden in al het noodige tot de wederoprichting hunner Bisschoppelijke Zetels, en tot de bevordering van bloei en wasdom van den Katholieken godsdienst te voorzien. Eindelijk opziende tot den Stichter en Volmaker des geloofs, Jesus, smeeken Wg Hem ootmoedig, dat Hij, wat Wij ten beste der Katholieke Kerk en tot haren voortgang in het Koninkrijk Holland meenden te moeten bepalen en vaststellen, door zijne goddelijke hulp gelieve te bevestigen en krachtig te maken: en dat Hij over al degenen, welke de gemaakte bepalingen zullen moeten uitvoeren, de kracht nederzende van de genade des hemels, opdat zij de hun opgedragen bedieningen en ambten te vlijtiger vervullen. Intusschen verklaren Wij, dat dit Ons tegenwoordig schrijven nimmer zal mogen worden verdacht gemaakt of bestreden als behept met de fout van subreptie of obreptie of van Onze bedoeling of eenig ander gebrek; en dat het altijd zal wezen geldig en van krachte, en dat het in alles zijne werking zal moeten hebben, en zonder schennis zal moeten worden onderhouden. Niets zullen daartegen vermogen noch Apostolische, noch in Synodaal-, Provinciaal- of algemeene Conciliën uitgevaardigde algemeene of bijzondere verordeningen; noch eenige rechten of privilegiën hetzij der Oude Hollandsche Zetels, hetzij der Missie, hetzij der Apostolische Vicariaten daar naderhand opgericht, hetzij van eenige kerken of vrome plaatsen, al waren ook zulke rechten of privilegiën met eede, met Apostolische of eenige andere bevestiging bekrachtigd; noch iets anders wat daarmede zoude strijdig wezen. Want Wij derogeeren uitdrukkelijk aan dat alles in zooverre het in strijd wezen zoude met het hierboven bepaalde, ongeacht de noodzakelijkheid van eene bijzondere melding van het gederogeerde of het onderhouden van eenig bepaald formulier: zoo verklaren Wij ook nietig en van geene waarde wat door iemand, wie ook en van welke autoriteit, hetzij wetens of onwetens, in strijd met deze bepalingen zoude worden geattenteerd. Ten slotte, gelasten Wij dat aan de copieën van dezen brief, ook aan gedrukte, mits zij door eenen openbaren Notaris onderteekend en door iemand, in kerkelijke waardigheid geplaatst, gezegeld zijn, vertrouwen geschonken worde, zooals op vertooning van dit oorspronkelijke

Sluiten