is toegevoegd aan je favorieten.

Genade voor genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen, zoo ik daarvan niet zwijge; verdraagt het, maar neen, dat woord is ditmaal op deze lippen te koel. Reeds is mij veler belangstelling op verrassende wijze gebleken, en het verhoogt mijne dankstof op heden, mij van niet weinigen omgeven te zien, wier liefde mij dezen dag, indien ik hem al had kunnen vergeten, ongetwijfeld tot een blijden Gedenkdag zou hebben bestemd en gewijd. Eén in Christus, gelooven wij te zamen ook aan de gemeenschap der heiligen, en voorzoover ik mede üw dienaar door het Evangelie mocht zijn, mag ik in mijne mate het woord des Apostels herhalen: »A1 deze dingen zijn om uwent wil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worde tot heerlijkheid Gods" Maar zoo beseft gij dan tevens, wat thans de eerste drang is des harten. Geen woord verder tot u, eer wij samen met Dankzegging en Gebed ons gesteld hebben voor het gunstrijk aangezicht Gods!

Dankgebed.

TUSSCHENZANG. Psalm 118: 7% 10b.

De Heer is mij tot hulp en sterkte!

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang: was het, die mijn heil bewerkte;

Dies loof ik Hem mijn leven lang. Ik zal uw' naam en goedheid prijzen:

Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn' geest, Door uw ontelb're gunstbewijzen,

Tot hulp, en heil, en vreugd geweest!

»Laat de dagen spreken", dus hooren wij ergens in het boek naar Job genoemd den wijzen Elihu uitroepen, »en

1) 2 Cor. 4: 15.