is toegevoegd aan je favorieten.

Welke theologie is in staat, de stormen van dezen tijd te verduren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het u overleven zal? Het is duidelijk, eerst dan kan en. zal, gelijk ons geloof, zoo ook onze theologie de vuurproef doorstaan, wanneer zij innerlijk waar is. Eerst dan blijkt zij waar, wanneer zij met het leven blijkt zamen gewassen, want, gelijk het regt, zoo is de waarheid in den grond eene zedelijke magt, of — zij is eigenlijk niets.

Ik resumeer. Op de vraag: „welke theologie is in staat, de stormen van dezen tijd te verduren," is het antwoord: „die, waarvan persoonlijk geloof het beginsel; het Evangelie der Schriften de grondslag; de historische Christus het middelpunt; het verlicht geweten de steun; waarachtige vooruitgang de leus; de belijdende gemeente het doel; het Christelijk leven de kroon is." Van tweeën één: öf voor niet ééne theologie, gelijk voor niet ééne kerk, is er in onzen tijd iets te hopen, behalve dood en verderf; öf déze kan het woord des beroemden dichters herhalen: „L'avenir, Tavenir, 1'avenir est a moi." Haar naam? Maar wat doet ten slotte de naam tot de zaak? Immers ook de kleuren, die ik aanwees, ontstaan slechts uit de straalbreking van het zuivere, ongekleurde licht door den hoogen. Noemt haar, zoo gij wilt, de modern-supranaturalistische; de christehjk-orthodoxe; of anders, de Evangelischhervormde in dien zin, dat zij aan de onveranderlijke hoofdwaarheden van Evangeüe en Hervorming zich aansluit , waarmede het zi#h intusschen zeer wel vereenigen laat, dat haar voorstander met den hoofdinhoud van de beüjdenis eener afzonderlijke kerkgemeenschap van