Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe verbond. Maar er is in dat alles iets dat er een ander karakter aan geeft, dat ingaat tegen de wenschen des volks; dat heiligheid wil en die toepast op zedelijk gebied, dat gerechtigheid zoekt en dat dan ook die gerechtigheid gehandhaafd wil zien met alle mogelijke middelen, niet het minst met die van oordeel en tucht. En daarom dat „oorlog en onheil en pest."

Ook bij Jesaja, niet minder dan bij eenigen anderen profeet vinden wij dat. Het is waar, dat bij hem de heilsprediking ■op één bepaald oogenblik zulk een ingrijpende toepasselijkheid heeft, dat geheel zijn optreden daardoor een bepaald cachet verkrijgt en al het andere daarbij onwillekeuring in de schaduw treedt. Maar dit weten wij toch allen, dat het bij hem waarlijk niet ontbreekt aan zedelijke waardeering, aan de prediking van den eisch van Jahwe, aan het aandringen op de handhaving daarvan; aan het aankondigen van de oordeelen Gods. Ik weet zelfs niet, of niet daarin, meer misschien nog dan in zijn messiaansche verwachtingen, zich zijn koninklijken aard openbaart.

Er is heilsprediking en heilsprediking. Er is een heilsprediking die eenvoudig in de lucht hangt, die samenhangt met algemeene beschouwingen over Jahwe en het volk, maar die allen zedelijken grond en daarom ook alle zedelijke waarde en waarheid mist. Maar er is ook een heilsprediking die deze heeft, die de aankondiging is van het licht, maar door de duisternis heen, van het heil maar van uit de ellende, van het leven maar door den dood. En die dat onderscheid kent, hij heeft althans één maatstaf voor de onderkenning van ware en valsche profetie.

MHH. het wordt dat tijd ik eindig. Dit alleen wil ik nog

Sluiten