Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men. Ik zal natuurlijk niets van dat alles veroordeelen. Maar, staat gij daarvoor in den dienst van Christus? Hebt gij daarvoor ontvangen wat God u zoo mildelijk schonk? Is dat uw idealisme? Noem u zelf dan geen Christenstudent, en spreek er niet meer van dat gij uw leven stelt in den dienst des Heeren.

Hebt gij dat waarlijk gedaan? Welnu, dan — laat mij nu eens een sprong maken van het hoogste op het schijnbaar allerlaagste, — dan zult gij ook zorgen dat er aan uw voorbereiding niets ontbreekt, dat uw studie, met alleen de interessante, maar ook de vervelende zijde er van, niets te wenschen overlaat, dat uw examens behoorlek en op tijd gedaan worden, dat gij profiteert waar gij proflteeren kunt, dat gij uw tijd goed gebruikt.

Als wij eens hooren konden de zelfverwijtingen van vele Christenen in hun later leven, omdat zij deze dingen niet vroeger bedacht hebben, en nu, geroepen ten zegen te zijn, dit niet of maar zoo heel gebrekkig kunnen, omdat zij als studenten, misschien wel als Christenstudenten, eenvoudig niet of niet voldoende gewerkt hebben! Ik denk nu bepaald aan predikanten, maar ik vermoed dat het ook in de andere faculteiten wel niet anders zal zijn. Het studentenleven in den dienst van Christus, M. H. H., het beteekent ook een ijverig en trouw en toegewijd leven, een leven van studie in den vollen zin van het woord.

4. En nu, ten vierde, ten slotte. In het studentenleven in den dienst van Christus wordt ten volle verwerkelijkt wat ik straks zeide over de mogelijkheid te komen tot de hoogste algemeene ontwikkehng. Want bij het zoeken daarnaar wordt dan ook niet vergeten dat wij het licht alleen zien bij Gods licht, en dat alle bron van werkelijke geestelijke volheid is God.

Sluiten