Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel van den Canon als meer bepaald van elk deel en onderdeel daarvan hebben meegewerkt. Laat ik er bijvoegen , dat ook naar deze opvatting de omvang van ons vak groot genoeg is.

Zonder verder in een bespreking van het voor en tegen dezer beide beschouwingen te treden, meen ik genoeg gezegd te hebben om nu terug tekeerentot de vraag naar het belang van ons vak voor de Christelijke theologie. Ik wijs ter beantwoording daarvan op drie bijzonderheden," en wel op hetgeen ons vak eischt, op hetgeen het geeft, en op hetgeen het mogelijk maakt.

Om tot bepaling te komen van den schijver, den oorsprong, den ouderdom en wat dies meer zij van een of ander geschrift, staan in den regel twee wegen open. Tweeërlei getuigen, uitwendige en inwendige, kunnen er over gehoord worden, en alvorens het boek voor zich zelf te laten spreken, kan men in de omgeving, waarin men het aantreft, het oor te luisteren leggen ten einde zoowel de zijdelingsche als de rechtstreeksche berichten op te vangen, welke naar aanleiding daarvan tot ons komen. Zonder een haastig oordeel te wettigen, doen deze dan toch eenige gegevens aan de hand, welke men bij het verder onderzoek in het oog moet houden,

Sluiten