Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewondert niet sprakeloos wordt; boe is het mogelijk, dat men niet eeuwig naar woorden blijft zoeken, als men u, o Wijsheid Gods, wil bedillen!

Toegegeven het gewigt van die verklaring, zoo hooren wij sommigen spreken; maar het regt tot die verklaring nimmer, indien daarmede namelijk gezinspeeld wordt op het zoogenaamde apostolische Evangelie. Hoe, de Evangelieprediker zou regt hebbén om te verklaren, dat hij „Gods wijsheid" verkondigt, als hij predikt wat Paulus en anderen eenige eeuwen geleden aangaande Jezus getuigd hebben? Er kan geen sprake van zijn! Noemt gij dat wijs, dat de hoofdpersoon in het Evangelie niet behoort tot de Grieken of Romeinen, maar tot de Joden, en in plaats van ten minste onder zijn volk tot hoog aanzien en hooge eere te komen, eindigt met te sterven aan een kruis, let wel, aan een kruis, het verachtelijke kruishout, terwijl dan vervolgens verkondigd wordt, als Evangelie verkondigd wordt, dat die gekruisigde de eenige Zaligmaker is voor Joden én Grieken én Romeinen? Ieder kon immers op zijne vingers berekenen , dat zulk een Evangelie den Joden eene ergernis, den Grieken eene dwaasheid, en den Romeinen beide te gelijk moest zijn! Neen, om het Evangelie algemeen ingang te doen vinden.... Maar voordat deze spreker het einde van zijne rede kan bereiken, heeft reeds een ander het woord genomen. Wat spreekt gij van Gods wijsheid ? Is dat wijs, om nu maar niet

Sluiten