Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestand ook verbeterd, en wel door de werking van de Evangelieprediking? Mij dunkt, de wereldgeschiedenis antwoordt vrij ondubbelzinnig. Juist daar, waar het apostolischEvangelie verkondigd is, waar Jezus alzoo gepredikt is als de Gekruisigde, als de voor onze zonden gekruisigde, als de Middelaar, onmisbaar voor den verloren zondaar; juist d&ar, waar geloof in Jezus is geprecfflft als Gods Eengeboren Zoon, regtvaardiging uit het geloof, de noodzakelijkheid der wedergeboorte, der bekeering, der heiligmaking door den Heiligen Geest; daar, waar juist datgene gepredikt, is wat reeds ten tijde van Paulus den Joden eene ergernis en den Grieken eene dwaasheid was, daar is verandering gekomen, leven onder de dooden, ontwaking,'opstanding, vernieuwing, heihging; daar is juist de werking van den Heiligen Geest gezien! Waar integendeel niet krachtig op den voorgrond trad hetgeen eene ergernis voor de Joden was en eene dwaasheid voor de Grieken, daar was het een strijd tegen de zonde met een zwaard, wij zouden zeggen van bordpapier, en een weren van het bederf als met smakeloos zout. Is volgens het woord van Jezus de wijsheid geregtvaardigd van hare kinderen, Gods wijsheid, openbaar in het Evangehe des kruises, is geregtvaardigd van de Wereldgeschiedenis. Die dat niet ziet, moet zijne oogen dan maar gesloten houden en eens een ander Evangehe vervaardigen, dat minstens even doeltreffend, d. i. even herscheppend, vernieuwend, heiligend

2

Sluiten