is toegevoegd aan je favorieten.

Drie tijdpreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

min het geloof, waarvan ten laatste alles afhangt, zonder hetwelk er noch hoop, noch hefde zou zijn. Het geloof, d&t maakt iemand tot Jezus' discipel, het geloof in Jezus als den Zoon van God, den Verlosser, het geloof, waardoor men Hem vol vertrouwen aanneemt en zich geheel aan Hem toevertrouwt in leven en sterven; het geloof, waardoor men deel verkrijgt aan het heil in Christus, aan de vergeving der zonden, aan de vernieuwing des harten, het geloof, waardoor men met God verzoend, in de gemeenschap des Heiligen Geestes leeft, en vrijgemaakt van de zonde, van de dienstbaarheid aan de wet, van het beginsel der zelfzucht, geheel en al het eigendom van Jezus wordt en door Hem van God. Kind van God is men dan geworden, Gode, dat is der geregtigheid, dienstbaar geworden, en als zoodanig nu ook onafhankelijk van al wat niet uit God is, wat zich niet naast God plaatsen mag. Dienstbaar aan God door Jezus Christus, en dus onafhankelijk van de menschen, die men niet mag dienen, tenzij dan door de hefde, om hen ook voor de dienst van God te winnen, maar nooit ten koste der waarheid, nooit ten koste der in Christus gewaarborgde vrijheid! Zoo denkt en spreekt de echte discipel van Jezus er over, en zoo handelt hij, — en die er anders over denkt en spreekt en anders handelt, hij verdient den naam van echten discipel van Jezus niet! Zoo dacht en sprak en handelde Paulus, de Apostel, niet van menschen, noch door een mensch, maar