Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vang der 17de eeuw, nimmer eenigszins veranderd na 1619, toch niet het ideaal kan zijn van voldoening aan billijke eischen en schreeuwende behoeften in het jaar 1880 en vervolgens ! Het heil der Nederl. Herv. Kerk onzer dagen zit zeker niet in het tegenwoordig vigeerende Algemeen Reglement met eenige daarbij behoorende Synodale Reglementen. Maar Wij zullen bezwaarlijk kunnen gelooven, dat de 86 Artt. der Dordsche Kerkorde van 1619, na ruim 250 jaren, voorzien in hetgeen wij thans in zake kerkelijke wetgeving noodig hebben. Met die Kerkorde optredende, zou de Nederlandsche Hervormde Kerk er thans toch eigenlijk wel wat heel vreemd uitgedoscht uitzien. Een kerkelijk Reglement behoort toch rekening te houden, zou men zoo zeggen, met de „mogelijkheid." De Dordsche Kerkorde schrijft in Art. 29 voor, dat er vierderlei kerkelijke samenkomsten zullen onderhouden worden, de Kerkeraad, de Glassikale vergaderingen, de particuliere Synodus van 4, 5 of meer naburige classen en de Generale of de Nationale Synodus. Deze laatste zal (Art. 50) gewoonlijk om de drie jaren gehouden worden. De particuliere Synoden doen eenigszins aan onze Provinciale Kerkbesturen denken, ofschoon daarvan toch wel te onderscheiden, en de Glassikale vergaderingen van onzen tijd staan niet gelijk met die der Dordsche Kerkorde. Men moet alzoo bij aanneming van de Dordsche Kerkorde eene nieuwe kerkelijke organisatie scheppen, want de daarin bedoelde Glassikale vergaderingen, particuliere Synoden en Generale Synodus bestaan eenvoudig niet! Onveranderd verder alles overnemen gaat ook niet, om hetgeen er aangaande de burgelijke Overheid in voorkomt, en om meer dan ééne, zooals ieder begrijpt,kleinere bijzonderheid. Art. 10 schrijft bijv. voor, dat een Dienaar, eens wettelijk beroepen zijnde, de gemeente, waar hij zonder conditie aangenomen is, niet mag verlaten, om elders een beroep aan te nemen, zonder bewilliging des Kerkeraads met de Diakenen, en dergenen, die te voren in dienst van Ouderlingschap en Diakenschap zijn geweest, mitsgaders die

Sluiten