Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Christus zal in getal harer leden belangrijk verminderd, doch daardoor tevens gelouterd worden: want wie overblijven en de gewichtige toekomst tegemoet gaan, zullen ernstiger geloovigen moeten zijn: Schoon aan de volkskerk met hart en ziel gehecht, en gezind haar zoolang mogebjk met aUe krachten te steunen (omdat ook de toestand des vaderlands met haar zoo innig samenhangt) zien wij haar toch meer en meer wankelen. Aan kerkherstel door middel van zuivering langs den weg van een nieuwe gelding der Bebjdenis gelooven wij niet: veeleer zien wij de behjdenis-kerk voor de belijdende (en bjdende) Gemeente plaats maken. Deze Gemeente zal dan waarachijnbjk kleinere groepen vormen, over wier onderling verband wij niet wagen iets te gissen. Zoo gaan wij, hoewel dankbaar velerlei goeds en heerbjks erkennende, waarin zich de werking van Christus, met of zonder zijn Naam of zelfs tegen dien Naam in, openbaart, evenwel al meer en meer de openbaring van den anti-christus, en zoo die van den Christus zeiven, tegemoet.

In zulk een toestand nu, meenen we, is tweeërlei te doen. Vooreerst, vde heibgheid en eere der waarheid handhaven. Da arom Schrift en belydenis voorop. Vervolgens, aan de individueele vrijheid — niet van ieder wie hij ook zij, maar van hen die op den bodem van Schrift en bebjdenis verklaren te staan — ongehinderden loop laten: daarom verklaring dat men „er niet tegen zal leeren."

In de gemeente mag niemand leeren, dan wie persoonhjk staat in haar geloof, eenmaal den heüigen overgeleverd. Dit geloof wordt gesteund en den broederen dienstbaar gesteld door de tucht, d. i. het reinigend werken van het geheel op den enkele, (gebjk reformatie is bet reinigend werken van den enkele op het geheel). De tucht des levens, gegrond op ernstige bekeering, moet voorafgaan opdat de gave

Sluiten