Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er rondom ons zooveel ongeloof, zooveel ontkenning der waarheid is. Maar laat ons ieder in eigen kring het aanbevolen werk doen. Voor het Geheel hebben wij niet te zorgen; dat is in de beste Handen; wij hebben slechts ieder op onzen post getrouw te zijn. De Kerk is een vorm, maar de inhoud is het leven, en op dat leven, op de vroomheid des harten, komt het aan."

Wij hernemen allereerst: broeders, gij zijt niet vrij, gelijk gij meent. Vrij kunt gij alleen zijn als gij slechts deelgenooten zijt aan eene Vereeniging, gelijk velen, individualistisch, de Kerk beschouwen: maar niet als gij u leden voelt van een Lichaam, gelijk de Heer zijne Kerk maakt (Joh. 15). Want dan lijden alle leden, als één lid lijdt. En allen lijden, want het Woord Gods heeft in onze Kerk z ij n loop niet, d. i. de gezondmakende levenskracht circuleert niet. Onze organisatie maakt, door haar geheelen aard en bepaaldelijk in haar treurig Art. XI, onze Belijdenis, die heerlijke levende daad , tot eene „leer", d. i. een versteende zaak. Zij geeft aan die „leer" een verkeerde, natuurlijk allerlei „partijen" die gelijk recht hebben, verwekkende zelfstandigheid tegenover het Woord. Maar de belijdenis is aan het Woord gebonden. Daarom moet er een rechtstreeksche vertegenwoordiging van de Kerk zijn, om elk beroep op het Woord te beoordeelen. Daar die er niet is voeren de partijen, altoos dóór, die akelige, vruchtelooze, liefdelooze guerilla, wier eentonig beiderzijds herhalen van dezelfde beschuldigingen men „wrijving die waarheid brengt" durft noemen! En

Sluiten