is toegevoegd aan je favorieten.

De kracht der waarheid tot overwinning, ook op kerkerechtelijk gebied, of twee wegen, één doel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen. Terwijl ik ze nog eens doorblader, voel ik echter nog eene gedachte bij mij opkomen, die ik uitspreken moet. Het door mij dankbaar opgemerkte verschil van toon tusschen beide, gevoegd bij de opmerking'dat het eerste zich voornamelijk tot mijne riehting in haar geheel, het tweede grootendeels tot mij persoonlijk wendt, doet mij de mogelijkheid vreezen van een onjuisten indruk bij den lezer. Misschien kon hij, ondanks de broederlijke liefde waarmede gij de bekendste vertegenwoordigers der ethische richting, en ook haar zelve, bespreekt, toch den indruk houden, alsof zij in haar geheel, als richting (onafhankelijk van het persoonlijk karakter dier vertegenwoordigers) zekere gebreken bezat van welke ik persoonlijk meer vrij ware gebleven. Voor dat geval moet ik mij met de ethische richting, tot welke ik met hart en ziel behoor, ten nadrukkelijkste mede aansprakelijk verklaren. En zulks niet uit blinde overgave aan onzen vriend, aan wien ieder toch, en terecht, voornamelijk denkt wanneer van de ethische richting sprake is. Want schoon ik naauwelijks woorden weet te vinden om uit te drukken wat ik aan hem te danken heb: schoon ik, om het isolement waarin hij als godgeleerde staat, bij elke gelegenheid met warmte (gelijk gij terecht opmerkt) mijn eeretitel van zijn leerling te zijn, laat géiden: zoo heb ik toch vooral juist dit van hem geleerd, dat geen zondig mensch, wie ook, maar alleen de Heilige Geest, onze volkomene overgave waardig is. Maar als ik mij, waar beschuldigingen gehoord worden, van harte met de ethische richting mede aansprakelijk stel, dan is het vooral daarom, omdat ik overtuigd ben dat de machteloos-