Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook vaak alsof alles verkeerd ging , alsof de ongerechtigheid toeen niet af nam, alsof de macht des Satans steeds wies, en het buiten hope was voor de Kerk des Heeren — wees niet vervaard gij kleine stoet! „Deze Hoogepriester, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijne vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten." Wij hebben dus de toevlucht tot een vasten troon, en de zekerheid dat onze Koning leeft en regeert. En Hij doet nooit iets ten halve.

Maar wèl is dit alles vernietigend voor onzen hoogmoed, vooral ook voor onzen „vromen" hoogmoed, die ons zoo gaarne den hemel wil doen verdienen, die ons zoo menigmaal tot allerlei krachtige daden van eigenwillige, eigengerechtige godsvrucht wil aanzetten. Het eenig-noodige offer is gebracht, wij kunnen dus niets hoegenaamd er aan toebrengen, en al wat wij nog brengen, is met ongerechtigheid besmet, en heeft de verzoening door het reinigend bloed des kruises van noode.

Dit zal, met Gods hulpe, de hoofdinhoud mijner prediking zijn in uw midden, lieve broeders en zusters! God alles, en de mensch niets. En dat niet in dien laffen, geesteloozen zin waarin velen onzer dagen hun zoogenaamd Christendom meenen te moeten toonen, door den mensch als een vleeschelijken duivel voor te stellen, en hem als Issaschar tusschen de pakken te laten liggen, maar door u al de vijandschap van uw natuurlijke hart voor te houden, o ja, maar tevens de onmetelijke liefde van Christus die het zelfs voor zulke rampzaligen en gezonkenen als gij zijt volbracht heeft. „Niet door de werken opdat niemand roeme", tenzij dan door het werk van ImmanuëL En daarin zullen wij roemen, zoolang wij adem hebben.

De ongerechtigheid der heilige dingen zal niet eeuwig duren. Eenmaal zal het onderscheid tusschen rein en onrein, tusschen heilig en profaan verdwenen zijn, omdat het alles gereinigd zal wezen, zoodat zelfs, naar het koninklijke woord van den profeet Zacharia „op de bellen der paarden zal staan: de heiligheid des Heeren, en er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des Heeren der heirscharen, te dien dage." Dan zal het verzoenende bloed des onstraffelijken Lams zijn reinigingswerk hebben voltooid, de verdeeldheid der volkeren zal hebben opgehouden, de vele afdeelingen van het lichaam van Christus zullen met schaamte en met een

Sluiten