is toegevoegd aan je favorieten.

Theologie des kruises

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„verloren" zoon meer liefheeft dan den gehoorzamen oudste, die nimmer uit de beschermende veiligheid van 't ouderhuis is geweken en zich daarop beroemt, zoo gaat voor Christus de ontferming Gods vooral de verre zijnden, de afgedwaalden tegemoet. God stelt geen prijs op „rechtvaardigen", die punctueel de wet vervullen en om Zijnentwil een afkeer hebben van dien „verloren" zoon. Zij beleedigen daarmee Zijn liefde, 't Is God niet te doen om een élité, noch om het zoogenaamde edele menschenhart. Juist de verworpenen, de geestelij k kreupelen en lammen en blinden, hèn noodt Hij tot Zijn hemelschen disch. Heet dat de dood voor alle zedelijk streven? De liefde weet, dat het zedelijk streven niet door mededoogen, maar door hoovaardij en verachting wordt gedood. En wie is zoo rechtvaardig, dat hij geen vergeving zou behoeven ? Er is niemand, die rechtvaardig is, ook niet één (Ps. 143 : 2; Rom. 3 : 10). Het kruis is een realiteit in ieders leven. En slechts hij heeft hef, die dat ontwaart, 't voor anderen verlicht, hun leed mee draagt, die 't kruis, in welken vorm 't hem nadertreedt, niet afwijst maar aanvaardt. — En als straks in de cultuurwereld van Grieken en Romeinen het aristocratisch bezwaar over de Christenen wordt gehoord: niet vele edelen, niet vele machtigen, verachten veeleer en verongelukten, met wie men niet kan verkeeren, die dienen te worden geweerd uit de kringen van goeden naam, die ook in de godsdienstige mysteriëngemeenschappen niet kunnen worden geduld, tenzij ze door tal van ceremoniën, na velerlei beproevingen, waard mochten worden geacht te behooren tot de cultisch „reinen", dan klinkt ook daartegenover dat: alleen dooden doet God herleven; alleen wie onder schuld gebogen gaan, kan Hij vergeven? Want zij alleen kunnen Christus' boodschap der Eefde Gods verstaan, gelijk ook alleen op hen de zegen nederdaalt van zijn offerande. Wat dwaas is bij de menschen, dat is wijsheid bij God.

Voor Paulus is dan ook dit de wijsheid, dat Christus' kruis door Godzelf is opgericht. Van zijn oorspronkelijk Joodsche Godsvoorstelling uit kon het kruis hem slechts zijn tot een