Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

danigheden, krachten en vermogens ingestort. Er is (pag. 167) geen goede geschiktheid, niet eenige voorbereidselen of voorbereidend werk tot de wedergeboorte en het geloove, als een materia ex qua, uit welke Hij ens wederbaart, of een materia in quam operatur, een stoffe, op welke Hij werkt, ons wederbarende. Een onmiddellijk gewrocht van den H. Geest. In een oogenblik. De mensch gansch lijdelijk. Die nieuwe natuur, schoon een werkelijk beginsel, nochtans afhankelijk zijnde en bhjvende van God in esse en operari, in wezen en werking. Ook tot 't geen de ouden noemden: de tweede daden, onmiddellijke invloeiing van Gods Geest; maar in de middelen, als zijn vehiculum of werktuig; Woord, Sacramenten, gebed.

Deze draad loopt door Comrie heen: wedergeboorte (waarin de vereeniging met Christus ligt en de schenking van 't gelobfsvermogen) is 't eerste. Onmiddellijk, in een punt des tijds, zonder 's menschen toedoen gewrocht. Daaruit voortkomende, door de onmiddellijke werking des Geestes, waarbij de Geest echter tevens door 't Woord op de herborene ziel inwerkt, de werkzaamheid des geloofs, zich openbarende in daden van geloof en bekeering. (Catechism. pag. 388. 393)

Ook Comrie echter bespreekt, gelijk de meesten, dit stuk, zooals 't bij de volwassenen tot openbaring komt. Daarmeê hangt 't ook samen, dat wedergeboorte en bebekeering als twee zijden van dezelfde zaak bij hem voorkomen. Zoo bijv. in de door hem uitgegeven „Leere der waarheit" van Chauncy:

„Hoe wordt de krachtdadige Roeping genaamt, ten aanzien van de verandering van staat ? De bekeering, welke is een afkeeren van de zonde door Christus tot God.

Waarom wordt die een wedergeboorte genaamd ?

Sluiten