is toegevoegd aan je favorieten.

Het Methodisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

college. En daar werd hij de ziel van een gezelschap van jonge mannen, die saamkwamen tot onderlinge stichting, die, in scherpe onderscheiding met de heerschende losbandigheid, streng ascetisch leefden, ernstige besprekingen trachtten te houden met de jonge menschen, onderwijs in de religie gaven, armen en zieken bezochten en samen baden. En aan die club nu gaf men spottende den naam: Methodisten, omdat zezoo'n stipte leefmethode hadden en zoo vroom waren. En zij van hunne zijde, gelijk dat meer zoo gaat, namen dien spotnaam aan (zoo ging 't immers ook met onze oude geuzen), en zij zeiden: goed, wij zijn dan menschen, die naar de methode van den Bijbel willen leven. Ondertusschen werd "Wesley 32 jaar oud. En toen ('t was in 'tjaar 1735) kreeg hij 'tin de gedachte, in de kolonie van Georgië, die pas in HoordAmerika gesticht was, de Indianen te gaan bekeeren. Hij ging dan ook op reis. Maar van de bekeering der Indianen kwam niet veel: er was daar geen gelegenheid, omdat ze onderling in oorlog waren. Maar op die reis is Wesley in aanraking gekomen met Moravische Broeders, en die aanraking is oorzaak geworden, dat 't Methodisme een stempel ontvangen heeft, dat aan die oude Hernhutters herinnert. Want zij hebben Wesley geleerd, dat dit met hem gebeuren moest: hij moest een verandering in zijn gemoed bespeuren, en de H. Geest moest hem inwendig getuigen, dat zijne zonden hem vergeven waren; daar kwam 't op aan, leerden ze hem; dat was 'tgroote stuk; want zonder dat was hij eigenlijk vrij wel gelijk aan een heiden of ongeloovige.

Een goed onderwezen Gereformeerd mensch gevoelt hier dadelijk wel, dat die menschen in dien tijd, tegenover de heerschende geesteloosheid, wel degelijk voor gewichtige en onmisbare waarheden opkwamen, maar hij voelt ook al ras uit 'tnu gezegde, dat, in dat onderwijs van de Moravische