is toegevoegd aan je favorieten.

Bileam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zoo vindt dit woord eigenlijk zijn volle kracht en beteekenis in de vromen, die in hun boetvaardigheid en godzaligheid de blijken er van dragen, dat ze, uit loutere genade, in Christus alleen, rechtvaardig zijn voor God. En zoo blijft het, door alle eeuwen heen, voor de oprechten, de wortel van hun troost, vrede, blijdschap en hope, dien ze door het geloof mogen vatten en zich toeëigenen, dat de Heere hen in Christus, hun Middelaar, Borg én Hoofd aanziet, en niet in henzelven.

Hij schouwt niet aan: ongerechtigheid in Jakob; En ziet niet aan: boosheid in Israël. Dit sluit niet uit, maar in, dat ze, om bepaalde afwijkingen en zonden, van den Heere pijnlijk en smartelijk getuchtigd worden; opdat ze zichzelven zouden oordeelen, en met de wereld niet zouden veroordeeld worden (i Cor. u : 31, 32).

En zie, in dat niet toerekenen hunner zonden, daar zit het nu in, dat de profeet er op kan laten volgen: Jehovah, zijn God, is met hem, En het geklank des Konings is bij hem. Dat „met hem zijn", zoodat wie tegen dat volk opkomt, met Jehovah, zijnen God, te doen krijgt, dat „met hem zijn" is gegrond in de verzoening.

Die God is hun koning. En er is bij Jakob vreugde over hun Koning. Er is onder Israël een gejubel, een geklank over hunnen Koning. „In de tenten der rechtvaardigen is eene stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des Heeren doet krachtige daden." „Het geklank des Konings is bij hem." Men heeft daarbij wel gedacht aan de zilveren trompetten, die de priesters, Gods dienaren, hadden te blazen (Num. 10): wanneer het volk ter vergadering opgeroepen werd aan de deur van de tent der samenkomst; wanneer ze weder verder moesten trekken door de woestijn; wanneer ze op moesten trekken tegen den vijand. „Zoo zal uwer gedacht worden, voor het aangezicht des Heeren uws Gods (zoo staat er), en gij zult van uwe vijanden verlost worden". Ook op hoogtijden en over hunne offeranden moest geblazen worden