Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wist dat er vele Christenen zijn bij wien zijne nagedachtenis in zegening is, en die nog altoos gaarne zijn oordeel zonden vernemen over de belangrijke vragen van den dag. Da Costa toch was niet alleen een dichter en geleerde , maar hij was ook en wel het allereerst een Christen en godgeleerde.

Was hij nu al geen medicinse-doctor, toch blijkt uit zijn geschrift, dat hij de vraag betrekkelijk de vaccine, het geoorloofde of ongeoorloofde, het nuttige of schadelijke er van met allen ernst heeft opgenomen, en niet heeft gerust, voor dat het hem voor zichzelven duidelijk was geworden. Met de hem eigene duidelijkheid en kracht van overtuiging heeft hij dan ook zijne denkbeelden over de vaccine aan het papier toevertrouwd, en ze wel aan dezen en genen zijner vrienden ter lezing en copiëering afgestaan, maar ze toch, om voor hem voldoende redenen, niet laten drukken. Ik vreesde dan ook, dat mijn wensch om dit geschrift van da Costa gedrukt te zien, niet zou worden vervuld.

Toen ik echter besloten was om mijn brief aan den heer Wijnbeek afzonderlijk uittegeven, waagde ik eene poging om die denkbeelden door den druk publiek te maken. Ik schreef aan de familie, deelde alles mede en vraagde hare toestemming om dit stuk nevens mijn brief uittegeven.

Dit werd mij met de meeste welwillendheid toegestaan.

Den zoon van den nu zaligen da Costa, den heerMr. A.

Sluiten