Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o God! mij gegeven hebt om te doen. Maar wel mij, dat ik jezus niet alleen als mijn Exempel, dat ik Hem ook als mijn Middelaar en Verlosser ken. Wel mij, dat ik alzoo nog een ander woord mijns Heeren hebbe om de toevlugt toe te nemen, het woord: Het is volbragt I Ja Heere! ik heb het niet voleindigd, het werk, dat mij hier gegeven werd om te doen; maar het is volbragt, het werk, U door den Vader opgelegd: het werk der verzoening voor onze tekortkomingen, der bedekking van onze schuld. Op Uw kruis, als op het altaar dier verzoening, leg ik mijn onvoltooid en»>onvolmaakt werk neder, en bidde u, o Lam Gods dat geslagt zijt! dat Gij het, gewasschen in Uw bloed, den Vader wilt aanbieden. En gij, o God, die mij gezonden hebt om dezen volke te verkondigen: god was in Christus de wereld met zichzelven verzoenende, hunne zonde hun \ niet toerekenende: maak ook aan den bode dier verzoening dat woord waar! Reken mij mijne zonden , ook in de vervulling van die zending bedreven, niet toe! Schrijf onder den schuldbrief van Uwen knecht, ook tegenover déze Gemeente, Uw Goddelijk : Voldaan ! En voor zooveel hij in Uwe barmhartigheid in Christus als den eenigen grond zijner hope gelooft, o zij er een getuigenis van Uwen Geest in zijn hart,' die ook nu tot hem spreke : Wees welgemoed, zoon ! uw geloof heeft u behouden, uw zonden zijn vergeven. Ga heen, ook uit deze plaats , ook uit deze Gemeente , ook uit dezen werkkring , ga heen, in vrede!

Maar kan ik het den Heer niet nazeggen, dat ik mijn werk onder u voleindigd en ten einde toe volmaaktelijk volbragt heb, ik heb dan toch een deel mijns werks onder u verrigt: ik heb een weinigske onder u mogen arbeiden. Ik gedenk hier al.wederom de ure, waarin het was: Dat

Sluiten