is toegevoegd aan je favorieten.

Rechtzinnigen en modernen in eene en dezelfde kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik te mogen verklaren de geloofsartikelen, wel met gemoedelijken ernst te hebben geleerd en beleden te gelooven, maar de ervaringen des levens hebben mij niet hunne proefhoudendheid doen gevoelen, wel daarentegen die van het Evangelie van Jezus, dat zij op den achtergrond drijven en maar al te zeer pogen te verdringen. Niettemin kan ik mij zeer goed voorstellen, bij al wat de theologie voor de leden der verschillende christelijke kerkgenootschappen heeft aan het licht gebracht, dat vele, ja zeer vele, brave Hervormden, die zich ook Christenen mogen noemen, zich overtuigd houden en van harte gelooven dat, wat Christus deed en werkte, de godsdienst die hij in zijn leven en sterven openbaarde, alleen daarom de ware godsdienst is, omdat Jezus in den letterlijken zin Gods eeniggeboren Zoon is, uit de maagd Maria en uit den Heiligen Geest geboren, opgestaan uit het graf en ten hemel gevaren; ik kan mij voorstellen, dat bij zeer velen deze grondslag van hun geloof, als een redelijk geloof en redelijke godsdienst, oprechtelijk door hen wordt beleden; ik kan mij verklaren, dat zij zulk een grondslag, die hun onwankelbaar ( toeschijnt omdat hij geheel buiten hen geplaatst is, noodig hebben. En daarom heb ik eerbied voor die overtuiging. Met dezulken heb ik ten slotte denzelfden godsdienst, wij streven of wij willen of niet, van zeiven met elkander naar hetzelfde doel. Al meen ik den grondslag te kunnen missen dien zij meenen te behoeven, zoodra wij in het verstaan van en de liefde tot de door Christus verkondigde boodschap des heils overeenstemmen, dan kunnen wel steile theologen het beproeven ons van elkander te houden, maar dezulken ware het beter hunne liefdelooze schriftgeleerdheid op de studeerkamer te laten en den band te helpen versterken waarmede het e'éne noodige de Christenen vereenigt, in stede van hen tegen