Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor dat hij haar kenne en het voor en tegen daarover bedaard en bezadigd hebbe aangehoord en gewogen.

Partijdigheid daarentegen is een woord van eene geheel andere beteekenis en vooral in onze dagen. Eigenlijk moet het in een kwaden zin worden gebezigd, maar bij het veelvulvuldig gebruik daarvan K in onzen tijd , kan het ook in een goeden zin genomen worden. In een kwaden zin beteekent het meestal zoo veel als bevooroordeeldheid. Wanneer men namelijk alles verwerpt wat niet tot onze partij behoort, omdat (en hierin is nu het kwade gelegen) het van eene andere partij is. niet omdat (want dit moet de regel van ons aannemen en verwerpen zijn) het eene onwaarheid voor ons is. In een goeden zin, kan men partijdig, in onze dagen, nemen voor het bezitten van eene vaste rigting, en dan is het een noodwendig gevolg van ons innerlijk bewustzijn. Hij, die in den laatsten zin onpartijdig is , die tot geene partij behoort onder de verschillende geestesrigtingen der menschen in de geschiedenis en in het leven, toont daardoor, dat hij vreemd is aan beginselen van gevoelen, denken en handelen, en dat hij zonder eenig bestuur en kompas daar henen drijft op den stroom des tijds, langs een onbekenden weg, naar eene onbekende kust. Zoodra men tot zedelijken ernst mag komen, gevoelt men behoefte aan waarheid, hoe hard en bitter deze ook soms in den aanvang moge zijn. Haar eerste werk is een licht te werpen over den duisteren chaos onzes harten. Dat licht doet, door goddelijken bijstand, een geestelijk leven in ons wassen, dat tot scheidingen en verbindingen en ordeningen der verschillende elementen in ons wezen leidt. Die werkingen dringen door, en doen ons naar buiten hoe langer zoo meer ons openbaren, wat wij van binnen dagelijks al meei" en meer worden. Dan eerst gaan ons de oogen open

Sluiten