is toegevoegd aan je favorieten.

Het reorganisatie-ontwerp van "Kerkopbouw" beoordeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging, dan vat de Class. vergadering zelf de zaak wederom aan en beslist. Natuurlijk zou de eventueel veroordeelde hooger beroep kunnen hebben op een meerdere vergadering.

Wanneer wij vragen waarom Kerkopbouw deze eenvoudige en juiste methode niet in alle gevallen heeft voorgesteld, zijn wij daarmede tevens reeds overgegaan tot de principieele critiek op het instituut van den visitator-moderator. Want ons antwoord kan geen ander zijn dan dit: met alle geweld wilde men de Classicale Vergaderingen uitschakelen in de leertuchtprocedure en tegelijkertijd aan den visitator-moderator een zoo groot mogelijke macht geven.

Op beide punten moeten wij ons protest doen hooren.

Wij hebben ernstig bezwaar tegen de figuur van den visitator-moderator, zooals hij hier wordt ingevoerd, niet tegen het instituut op zichzelf. Omdat wij in het Ontwerp de neiging zien om in den visitator-moderator een nieuw ambt te creëeren, dat onafhankelijker is dan eenig ander ambt in de Kerk en boven alle andere verheven.

Zoo mogelijk een nieuw ambt. Hoe anders de ietwat wonderlijke formuleering te beschouwen: er bestaan in de Kerk drie ambten: de predikant, de ouderling, de diaken. Daarnaast zal de Prov. Synode een Provincialen Kerkvisitator en de Alg. Synode een Moderator benoemen. Het woordje „daarnaast" is kenmerkend. Is het nu een ambt of geen ambt? Wij worden daaromtrent niet nader ingelicht. Maar inderdaad is dit „ambt" onafhankelijker en van meer beteekenis dan eenig ander ambt. Allerlei kleine trekjes spreken hiervan. De Prov. Kerkvisitator b.v. mag tegenover elk ander dan den Moderator weigeren rekenschap van zijn bemoeiingen in zake het kerkelijk opzicht te geven. Dit heeft tot strekking den Visitator alleen verantwoordelijk te stellen tegenover den Moderator, en maakt hem practisch — het woord moet er nu maar uit — tot een bisschop in de Kerk. Hiermede staat in nauw verband, dat de Visitator en de Moderator worden benoemd voor niet minder dan zes jaren en dat de Moderator zitting heeft in de Synode met concludeerende stem, terwijl b.v. de kerkelijke Hoogleeraren slechts praeadviseerende stem hebben.