Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bevorderen, in Bijbelgenootschappen, in vcreenigingen voor uit- en inwendige Zending, in alle verbindtenissen tot gezamenlijke beoefening van Christelijke menschenliefde, wordt niet gevraagd, van welk Genootschap men is; men vereenigt zich in éénen geest, om ter bereiking van één Christelijk, Goddelijk en der menschheid heilzaam doel werkelijk te arbeiden. Ja, en zoowel daarbij, als ook buiten dien gevoelt menig een zich dikwijls , al naar gelang van zijne eigene denkwijze, of door menschen van meer reglzinnige of wel van meer vrijzinnige begrippen sterker aangetrokken , ofschoon die ook tot een ander Genootschap gerekend worden, dan door andersdenkenden, die onder de leden of leidslieden van zijn eigen Genootschap worden geleld.

Maar zie hier dan juist eene vraag, die in onzen tijd wel veel meer en krachtiger in veler geest is opgekomen , en welker beantwoording misschien rekenen mag op veel sterkere belangstelling en dieperen weerklank in veler gemoed; de vraag: Of er hij Christenen van verschillende, meer vrijzinnige en meer regtzinnige, begrippen, overeenstemming in de waarheid bestaan kan, als grondslag hunner onderlinge vereeniging in de liefde. Aan. deze vraag willen wij onze aandacht wijden; hierop eenig antwoord beproeven le geven; zij 't ook nog maar ter uitlokking van meerder en volmaakter behandeling dezer levensvraag onzer dagen.

Wij meenen de vraag aldus te moeten stellen: of er bij Christenen van zoo verschillende begrippen overeenstemming in de waarheid bestaan kan, die

Sluiten