is toegevoegd aan je favorieten.

Het recht, de kracht, de grond der hope tot de stichting en instandhouding van onze hoogeschool met den Bijbel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Heere belacht den waan en het woelen der volken en der vorsten tegen Hem. Hij bespot hun raadslagen en hun macht, want Zijn wil geschiedt, Zijn Woord bestaat, Zijn belofte en bedreiging komt, dat is, het gemaakt bestek gaat van deel tot deel in vervulling tot de verwerkelgking van het voornemen des Eeuwigen.

Niet waar, daarvan getuigt Hij, die eerst gesteld wordt als een wortel in dorre aarde, eerst gerekend wordt als de onwaardigste onder alle overtreders, die eerst staat in de eerelooze en rechtelooze gestalte van den dienstknecht — maar daarna en om die gehoorzaamheid een naam ontvangen heeft, die boven allen naam is en aan de rechterhand Gods zit als de Koning der Koningen, de Heere der Heeren.

Neen, wg behoeven niet te tellen ons getal, noch te wegen onze waarde, neen, wij oehoeven niet te zoeken naar gerechtigheid in ons, noch voor wat de uitkomst aangaat te sidderen voor ons bederf, voor onze onmacht, dwaasheid en ongerechtigheid, want aan dat alles hangt de uitkomst niet.

Er is een vrucht voor den rechtvaardige, die zijn gerechtigheid vindt in Christus, omdat de zaak des Heeren, waarin Hij dient, heibg en wijs en goed en recht is.

Neen, ongeloof en revolutie hebben geen geweld tegenover den Christus, noch over Zijn erfdeel, zij vermogen niet tegen den Gezalfde en Zgn volk en knechten. Zij hebben geen recht van bestaan in het rijksgebied van dien grooten Koning. Zij bestaan en werken nog, maar slechts bij Zijn gedoogen, om Hem dienstbaar te zgn.

Diezelfde mogendheid Christi, die onze sterkheid is, maakt de kracht van den wederpartijder tot ij delheid.

En daarom, gewis, wij hebben de bigde, de zekere verwachting van eenmaal meer dan overwinnaar te zijn, van den prijs te verkrijgen, van met de toebetrouwde talenten anderen te zullen gewinnen.

De voorbereide vruchten, de bepaalde goede werken zullen wij, zal onze schole uit Christus dragen. In Hem toch en uit Hem is onze vrucht gevonden.

Het Woord onzes Gods is ons gegeven, niet slechts opdat