is toegevoegd aan je favorieten.

O land, land, land, hoort des Heeren Woord!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en met Zijn zwaard -zal de HEERE in 't regt treden. (Jes. LXVI: 15, 16.) „Met vlammende vuure sal Hij wrake doen over degenen, die God niet kennen, ende over degenen, die den Evangelio onzes Heeren Jesu Christi ongehoorzaam zijn." (2 Thess. 1: 8, 9.) Komen zal Hij tegen alle spotters, atheïsten, woordverdraaijers, die Zijn onfeilbaar getuigenis aangerand, ontzenuwd en geloochend hebben!

O Nederland, Ik zal u overgeven in de hand van brandende menschen, smeders des verderfs," aan inwendige en uitwendige vijanden, die tot uw verderf te zamen spannen zullen. Ik zal uwe overheden en magtigen met blindheid en dwaasheid slaan, zoodat zij niet meer het goede voor u zullen kunnen zoeken, maar een gewis en haastig verderf over u zullen brengen. (Jes. XXLX : 13, 14). Als de HEERE den ondergang over een land besloten heeft, dan slaat Hij deszelfs hoofden met dwaasheid en blindheid. Wat zien wij in den tegenwoordigen tijd? Nederland, de wapenen van ■den buitenlandschen vijand, worden ook tegen u gesmeed, en dit is het grootste oordeel over u, dat gij er niets van bemerkt, maar voort blijft jubelen, ja, dat gij zeiven u aan uwe vijanden overlevert. De groote Noordzee, die gij zoo jubelend inhaalt, zal u inzwelgen. JEHOYAH zal alle de elementen over u doen losbranden, dooiwater, vuur en bloed, zal Hij in het gerigt met u treden, u verdelgen. „Sij sullen uw. vermogen rooven ende uwe koopmanswaren plunderen en uwe muren afbreken, ende uwe kostelijke huijzen omwerpen, ende uwe steenen, en uw hout en uw stof sullen sij in 't midden der wateren werpen, so zal Ik het gedeun uwer liederen doen ophouden, ende het geklank uwer harpen sal niet meer gehoord worden." (Ezech. XXYI: 12—14.)

Waarom? Omdat - gij; Mijne Heilige dingen veracht en mijne Sabbatlien ontheijligd hebt. Ja, Ik sal u bijeen brengen ende sal op u blasen in 't vuur mijner verbolgenheid." (Ezech. XXH: 8, 21—31).

Nederland, toen uwe vaderen God' dienden, Hem en Zijn Woord in alle hunne wegen eerden en erkenden voor de zuivere waarheid, tegen het vergif der helsche ketterijen streden, bloeide uw handel, bedekten uwe