Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziel kwelde, op het hooren en zien der goddelooze werken, te bergen. Welk eene beschutting was de HEERE voor Abraham, voor Izaak, voor Jacob gedurende zijne langdurige en moeijelijke pelgrimstogt, eene beschutting voor het heilig zaad, hoe wondervol werd hetzelve in het leven gehouden en bewaard door het verkoopen van Jozef door zijne broeders tot slaaf in Egypte, eene beschutting voor Jozef bij Potifar en in de gevangenis. Hoe wondervol zijn de wegen des HEEREN! Hij zond eenen man voor hun aangezigt henen; Jozef werd verkocht tot een slaaf, alzoo moest het heerlijke in het leven bewaard worden. Eene beschutting in Egypte over het heerlijke, want hoe Farao ook woedde, hij vermogt den raad des HEEREN niet te breeken, noch af te keeren. Het heerlijke lag veilig verborgen onder de lief de vleugelen des Almagtigen. Al moesten de jonkskens gedood worden, zoodat de magten der hel zich vereenigden, om het heilig volk uit te roeijen, JEHOVAH waakte over het heilig zaad, verwekte Mozes, beschutte hem, zoodat hij, aan de woedde des dwingelands onttrokken, onder zijn oog zelfs opgevoed werd.

O, welk een wondervol God is Hij! hoe vernietigt Hij den raad van het brooze schepsel en hoezeer meldt ons de geschiedenis, dat alle instrument tegen Zijn volk gereed gemaakt, niets vermag, dat alle pijlen op het heerlijk werk afgeschoten, weerom kaatsen op den aanvaller. Toen de tien zware plagen over Egypte kwamen, was er eene beschutting over het heerlijke; de kerk was veilig en kon door geene derzelver gevonden worden. Duisternis overdekte Egypte, maar bij Israël was licht. De Engel des verderfs trok door, om alle de eerstgeborenen in Egypte te slaan, maar vermogt aan het heerlijke niet te komenv omdat hetzelve met het bloed der besprenging geteekend, beschut en beveiligd was.

Het vleeschelijk Israël moge afvallen; er was eene beschutting over het geestelijk Israël in de woestijn. JEHOVAH waakte over Zijne kerk. Aaron moge mede doen in het aanbidden van het gouden kalf, JEHOVAH zal nogtans het heerlijk werk in Hem geplant, bewaren, en er is eene veilige beschutting over al wat heerlijk is. Dat zien wij aan David, Salomon, Hiskia, Jozafat.

Sluiten