Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. DE HISTORIE.

Het begin der negentiende eeuw was voor Europa een tijd van machtige beroering. De Fransche revolutie en de heerschappij van Napoleon hadden het leven van de volken uit hun voegen gerukt, en als vanzelf werd daardoor de gedachte, van wie de Schrift geloofde, bepaald bij wat Gods Woord leert aangaande de teekenen der tijden en' de toekomst van den Zoon des Menschen.

Vooral in Engeland was dit zoo ; daar vooral begon men zich met de wederkomst des Heeren en wat daaraan zou voorafgaan, bezig te houden. Dit leidde tot tweeërlei ; tot het hpud^^van zoogenaamde prayer-meetings of bidstonden op verschillende plaatsen en tot de instelling van de z.g.n. Albury-conferences ; dat waren samenkomsten van ongeveer 30 gelijkgezinde mannen te Albury in Engeland, waar men met elkander de profetische gedeelten der Heilige Schrift onderzocht.

Gevolg van dat aanhoudend roepen om de buitengewone werking des Heiligen Geestes en van dat zich aldoor verdiepen in de dingen die betrekking hadden op de wederkomst des Heeren wat dit, dat allengs de gedachte gekweekt werd, dat er iets bijzonders zou geschieden, de verwachting dat ook nu weer, bij 't naderen van het einde, de Geest Gods zich zou openbaren als in de eerste dagen der Nieuw-Testamentische gemeente. Vooral in Schotland was deze verwachting zeer sterk,

En zie, daar kwam opeens wat men verwachtte. In

Sluiten