is toegevoegd aan uw favorieten.

Johannes Theodorus van der Kemp, Medicinae Doctor, als aan de hand der Voorzienigheid, langs de donkerste wegen, opgevoed en bekwaam gemaakt, om als zendeling op te treden, ter uitbreiding van het Evangelie onder de heidenen van Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk van dezen Brief genaderd, of hij ontdekte, dat diezelfde Hoofdstukken van eene geheel andere genade spreken, dan waarvan hij steeds had gedroomd, namelijk van eene genade, die bestaat in eene volkomene vernietiging van alle heerschappij der zonde, en dat de noodzakelijkheid van zulk eene genade ook door den Apostel op dezelfde grondbeginsels werd gebouwd, als mede de zijne waren. (20)

Onbegrijpelijk werd het hem, dat hij dit een en ander niet vroeger had opgemerkt, en dubbel onbegrijpelijk, daar hij tot de ontdekking dier waarheid steeds op de uiterste grenzen had vertoefd. Maar ook nu verscheen in zijne'duistere ziel van achter de donkere wolken de heerlijke morgenstar, welke, bij een onafgebroken voortgezet onderzoek, welhaast plaats maakte voor eenen schoenen dageraad, die meer en meer aan de kimmen begon te gloren, naar mate hij zijn onderzoek vervolgde, totdat eindelijk alle nevelen van zijn ongeloof voor de koesterende stralen eener heldere middagzon volkomen geweken waren.

Men zal gevoelen, en uit hetgene ik daar ter nederstelde, zal reeds gebleken zijn, dat zulks zoo niet op eenmaal en als in een onverdeeld oogenblik heeft plaats gegrepen. Hoe toch zou dit mogelijk