Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijnen vader: » Binnen weinige uren zal ik van allen, » die bij mij waren, verlaten zijn. Bffleder edmond- is » door de barhaarsche woestheid dezer nati#. fop afgft«schrikt, dat hij besloten heeft zich naar Bengalen te bert geven. Dit schijnbaar verlies van eenen mij waarden » Broeden ontmoedigt mij niet in het allerminste. Jezus »is mij genoeg, en door zijne jkracht vermag ik alles. Ook «zal Hij mij de noodige hulp niet laten ontbreken., «maar dezelve, al ware het uit de steenen , te voorschijn » brengen."

(41) Hij hield (volgens zijne onderscheidene brieven) 's morgens en 's avonds huisgodsdienst; voor- en nayniddag lees- en schrijfschool in de Hollandsche en Kaffersche talen; 's woensdags en zaturdags catechisatie, en zondags deed; hg eene meer uitgebreide Leerrede^Zijn onderwijs intusschen bepaalde zich meest tot kinderen, daar de volwassene Kaffers, behoudens eenige, uitzonderingen , geene de minste begeerte naar eenig onderwijs aan den dag legden, maar daarentegen aan eenen volstrekten lediggang gewoon en gehecht waren.

Wat de Kaffersche taal betreft, deze beschrijft hij als uiterst moeijelijk en ongeschikt, om de verborgenheden van het Bvangj^ie. voor te dragen. Door zijne bekendheid met de Oostersche talen, heeft, het hem mogen gelukken, de barbaarsche tongvallen dier woeste en wilde volken langzamerhand te ontcijferen en tot eene eigenlijke taal te verheffen. Tot dit einde is door hem eeq alphabet uitgedacht., bestaande uit 27 letters, waaronder .8 klinkers en 6 medeklinkers; en ofschoon hem, wegens den aard der tongvallen, het gebruik der Arabische schrijfletters geschikter' toescheen dan der Europesche, heeft hij echter aan de laatste de voorkeur gegeven, onder andere, om daardoor den. Kaffers het lezen en

Sluiten