Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een uitgave waarop ieder Nederlander behoorde in te teekenen is: . v

Uit onzen Bloeit ij d

Schetsen van het leven onzer Vaderen in de XVIIe Eeuw

Onder Redactie van Prol. Dr. S. Di TAS VEEN

De zeventiende eeuw was een eeuw van groote beteekenis. Zij heet „onze gouden eeuw" en is waard gekend te worden Hiei nu vindt men het leven onzer vaderen onderhoudenden, hier en daar ar.ecdotischen vorm beschreven. Iedernr.' zaleen afgerond onderwerp behandelen, b.v : inAcademieleven, Geestelijkheid, Huwelijk, Kermissen, etc. etc.

In de 2e serie is als No. 2 verschenen: HET GODSDIENSTONDERWIJS, door Prof. Dr. S. D. van Veen,

De ie serie bestaat uit: i. Het Kerkelijk Leven, door Prof. Dr. S. D. van Veen. — 2. Spel en Spelen, door Dr. G. J. Dozy. — 3. V a n Sterven en Begraven, door Prof. Dr. L. Knappert. — 4. Strafproces en Strafrecht, door Prof. Mr. D. Simons. — 5. De Post, door Prof. Dr. H. Brugmans. — 6. De Evangelieprediking, door Dr. A. W.Bronsveld. — 7. Kerk en Burgerlijk» Overheid, door Dr. W. P. C. Knuttel. — 8. De Geestelijke Poëzie, door G. F. Haspels. — 9. Volksgeloof, door Dr. G. A. Wumkes. — 10. Trouwen en Bruiloftvi^eren, door Prof. Dr. L. Knappert.

In de 2e serie verscheen reeds: 1. Het Muziekleven, door Wouter Hutschenruyter.

Oordeel van de Nieuwe Provinciale Groningsche Courant: „Van de Hollandia-DrukkerlJ komt veel goeds. Maar wij gelooven aan niemand of niets te kort te doen als wij zeggen dat uit de serie „Uit onzen Bloeitijd" een boekwerk groeit van groote waarde voor ieder die de geschiedenis van ons volk wenscht te verstaan".

Uitgave Hollandia-Drukkerij te Baarn

Sluiten