Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te spreken van geestelijke stroomingen ? De vraag is : Moeten we ze laten voorbij vloeien en zelf op onze plaats blijven, totdat ze ons voorgoed voorbij zijn ? We moeten liever aldus spreken: Het wel en wee der Indische bevolking ligt ons na aan 't hart. Wij verkondigen haar reeds meer dan 100 jaren het Evangelie en spannen ons daartoe steeds meer in. Maar in de wijze waarop wij dat doen, hebben we telkens te letten op de stroomingen in de bevolking. Zijn die waarlijk geestelijk, zooveel te beter voor ons, die hunne geestelijke verheffing wenschen. Is er weinig geestelijks in, des te overvloediger reden hebben wij om er meer in te brengen. De ware liefde is niet blind, maar ziet scherp. Daardoor ziet zij ook veel verkeerds, maar het is hare bizondere kracht, dat haar dit niet afschrikt, maar tot grooteren ijver brengt.

Immers : „de Liefde is de meeste".

NASCHRIFT.

Op Pinksterdag van het jaar 1913 is in eene groote vergadering van Javaansche Christenen te Modjo Warno opgericht de vereeniging „Mardi Pratjojo" (Wasdom des geloofs), als tegenwicht tegen Sarikat Islam. Het doel is : het aankweeken van liefde tot God en vertrouwen op het Evangelie. De vereeniging telde reeds dadelijk 6000 leden en is geheel door initiatief der jongeJavaansche Christenen ontstaan, om niet door S. I. te worden verdrongen. De ziel der vereeniging is de vice-voorzitter, een ondernemend man. De vereeniging heeft een eigen drukkerij, „Uriël," met een kapitaal van / 20.000. Reeds is men werkzaam op het gebied van coöperatie, er zijn Bijbelkringen opgericht en Knapen- en Meisjesvereenigingen, terwijl er ook maatschappelijke vraag-

Sluiten