is toegevoegd aan je favorieten.

De aanneming tot lidmaten, of het kerkelijk vaarwater onzer dagen, inzonderheid Nijmegen-Dordrecht, der gansche Nederlandsch-Hervormde Kerk ter ernstige overweging aangeboden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel mede doen konden. Eigenlijk is dus heel deze quaestion bruiante in het leven geroepen, om een handjevol etischmodernen in den lande, en andere gewone modernen die niet gaarne den naam hebben zoo heel ver van hun verwijderd te zijn!

En zoo, waarde Lezer! komen wij dan nu ten slotte van zelve tot de Toekomst. Onze Synode heeft haar nu gewaarborgd! Ze heeft dat o zoo nuttige, zooveel vrucht afwerpende, zoo heilrijke en beminnelijke (? ? ? ?) samenzijn van orthodoxen en modernen, juist om de zich vertoonende uitspruitsels van orthodoxisme en modernisme, en dus ook met inbegrip van die, doch om ze verder af te stompen, nu voor goed mogelijk gemaakt, door te decreteeren dat de vragen zullen gedaan worden, maar dat het op een letter meer of minder (dit zijn hare eigene woorden in den Open Brief naar ik mij wel herinner) daarbij niet aankomt — niet letterlijk dus, doch wat geest en hoofdzaak betreft, zoo nu de Wet zegt. Wel zeker ... Geest en Hoofdzaak . .. wel zeker, 't komt op een enkele letter niet aan. Op drie letters dan zeker ook niet — maar aan drie letters hangt heel de wereld met al de kerken die er op zijn — de letters GOD. Nu — zoo laat ze doorschemeren, is 't genoeg als we ons maar vereenigen in de belijdenis dat Jezus is de Christus! O holle klank! veel te ouderwetsch voor 't nieuw systeem, een lap nieuw laken op een oud kleed, straks ook al weder afscheurend. Doch de bedoeling is duidelijk. Het blaadje van Guido de Bres zei 't reeds lang te voren — de Synode moest nu het etisch-ideaUsme met zijn onpersoonlijken God, zijn vroom atheïsme, zoo velen 't noemen, ook nog echten. Men sla dus in de eerste vraag