is toegevoegd aan je favorieten.

De daad bij het woord, gesproken ter algemeene zendingsconferentie van 1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Kampen en conferenties. Toen hiermede ongeveer tien jaar geleden aangevangen werd, stonden er velen sceptisch tegenover. Zoo iets kon in Nederland, maar niet in lndië. Thans echter is er in lndië reeds zooveel gekampeerd, dat de sceptici tot zwijgen werden gebracht. In de laatste jaren werden er in de verschillende deelen van Java twaalf kampen gehouden, en er wordt reeds nu overlegd of niet de tijd komt, dat er meerdere kampeerterreinen aangelegd moeten worden, zooals de N. C. S. V. in Nunspeet heeft, zij het dan ook op kleinere schaal. Bij Modjowarno is er op die wijze reeds een eerste kampeerterrein ingericht aan den voet van de Goenoeng Koentjoeng op de helling van het Andjasmoro gebergte.

3°. Plaatselijke centra. In de groote steden, zooals Batavia en Soerabaja, zijn op de scholen van voortgezet onderwijs honderden leerlingen, die van elders komen, met name van de andere eilanden, waaronder er zeer velen zijn die uit de Christelijke kerken van Ambon, het Batakland en de Minahassa komen. Het is van het grootste gewicht, dat dezen in een Christelijk centrum een ontmoetingspunt hebben. Hiermede is ook reeds een aanvang gemaakt, want de deelnemers uit Batavia aan de jeugdleidersconferentie te Bandoeng, hebben na hun terugkeer te Batavia een vergadering gehad om gezamenlijk den toestand in Batavia te overwegen, en daar hebben zij besloten zulk een centrum tot stand te brengen. Door te Batavia verworven contributies, met name ook uit de kringen der Christelijke onderwijzers, werden de daarvoor noodige gelden bijeengebracht, en toen werd een op Kwitang gelegen huis ingericht als clubhuis voor Inlandsche studeerenden. Er woont een der onderwijzers, zoodat er geregelde leiding is, en zoo is dit clubhuis nu reeds in druk gebruik voor samenkomsten, cursussen, lessen, studie, gezelligheidscentrum en wat niet al. Hiermede is tevens een eerste stekje gezet, waaruit,[als alles goed gaat, een inheemsche Y.M.C.A. voor Batavia zou kunnen groeien.

4°. Bepaalde bevolkingsgroepen. Er zijn eenige bevolkingsgroepen in lndië, die uit het oogpunt van het Christelijk jeugdwerk bijzondere aandacht verdienen, omdat onder hen de Christelijke kerk zeer sterk is, en wij daar dus verwachten mogen, dat er in hun midden een voor de toekomst veel belovende sterke Christelijke jeugdbeweging ontstaat, zooals dat het geval geweest is in alle landen, waar een opgewekt Christelijk leven is. Tot dusver was dat in lndië op Ambon, in het Batakland en in de Minahassa nog niet het geval. Er zijn echter wel tee-